Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/rtv_world8_angola_wounded_girl_93.jpg">Štamparija za ljudsku kožu - 2005-01-21


Jedna od najtežih i najbolnijih intervencija na ljudskoj koži jeste njeno presadjivanje posle teških opekotina.

Nauènici univerziteta u Manèesteru, u Velikoj Britaniji, eksperimentišu sa mašinom koja je u stanju da štampa ljudsku kožu. Da, dobro ste èuli - ne da štampa po koži veæ da proizvodi komadiæe tkiva za pokrivanje mesta na kojima je prirodna koža uništena opekotinama i drugim ošteæenjima. Mašina je, naravno, još u eksperimentalnoj fazi, ali mnogo obeæava. Koristeæi metod primenjen u takozvanim ink-džet štampaèima, struènjaci su uspeli da na osnovu uzoraka zdrave ljudske kože proizvedu komadiæe veštaèke kože. Štaviše, u kompjuter koji kontroliše mašinu moguæe je ubaciti precizne dimenzije površine koju treba pokriti, kako bi odštampana koža pasovala ošteæenoj površini. Kako je saopšteno, uzorci ljudske kože potopljeni su u specijalni supstrat u kome su na veštaèki naèin razmnoženi. Tako dobijene æelije štampaè nanosi po specijalnoj plastiènoj podlozi, sloj po sloj. Kada veštaèka koža bude došla u dodir sa živim tkivom, plastika æe se prirodnim putem razgraditi, a veštaèki razmnožene æelije æe zarasti sa æelijama tkiva domaæina. Nauènici kažu da æe istom metodom možda biti moguæe proizvoditi veštaèke kosti i hrskavicu. U trku za proizvodnju veštaèke kože ukljuèene su i neke amerièke i japanske laboratorije pa struènjaci smatraju da bi klinièka ispitivanja na ljudima mogla da poènu kroz oko pet godina.

XS
SM
MD
LG