Linkovi

Jaka i funkcionalna državna zajednica najbrži put u evropske strukture - 2004-04-11


Ministarka Gordana Ðuroviæ rekla je da zvanièna Podgorica ima pravo da predlaže ona rješenja koja æe unprijediti domaæu ekonomiju, pa tako I samostalan ulazak u EU, a da je stav njemaèkog amasadora nešto na šta je Crna Gora veæ navikla: Komentarišuæi tvrdnje iz Vlade Crne Gore da su srednjoroène mjere u dokumentu Evropsko partnerstvo problematiène, jer ne razraðuju scenario odvojenog puta Crne Gore i Srbije ka EU, njemaèki ambassador je kazao da je poznato da “postoje ljudi i odreðeni krugovi koji se zalažu za samostalnu Crnu Goru”. .

On je kazao da je, ipak, važno da se u toku narednih mjeseci doðe do konkretnih zakljuèaka oko otvorenih pitanja zajednièkog tržišta i ocijenio da æe to biti od odluèujuæeg znaèenja za odreðivanje datuma poèetka pregovora o stabilizaciji i asocijaciji sa EU.

U okviru saradnje sa državnom zajednicom, ocijenio je Leonberger, politièki odnosi sa Crnom Gorom su veoma dobri, dok potencijal privredne saradnje ni blizu nije iskorišæen.

„Nemaèka je u poslednje tri godine podržala Crnu Goru sa 80 miliona EUR finansijske pomoæi. Prije dvije godine smo u saradnji sa Vladom Crne Gore izradili strategiju za ekonomsku saradnju i masterplan za dugoroèni razvoj turizma, koji su i dalje osnova za našu saradnju“, konstatovao je Leonberger, koji æe ovih dana posjetiti Crnu Goru..

XS
SM
MD
LG