Linkovi

Potraga za vodom na Marsu - 2004-01-10


Iako robotsko vozilo Spirit još nije poèelo da se kreæe po terenu Marsa, jedan od njegovih nauènih instrumenata registrovao je postojanje jednog minerala u okolnom zemljištu koji nagoveštava da je u njemu nekada možda bilo vode. Instrument kojim je to otkriveno je infracrvena kamera, sa moguænošæu analize sastava materijala pomoæu merenja razlike u toploti. Jedan od nauènika u timu, Fil Kristijansen, kaže da prisustvo karbonata možda znaèi da je posmatrani kamen nastao u vodi taloženjem èestica tog minerala:

”Moguæe je da ovaj karbonat ima veze sa vodom zbog koje smo i poèeli ovu potragu.“

Ali Kristijansen upozorava da prisustvo pomenutog minerala ne mora da znaèi da je krater Gusev, u koji se spustila marsovska sonda, nekada bio jezero - kako neki veruju. Robotsko vozilo Spirit, sa šest toèkova, uskoro æe poèeti da izbliza analizira okolno kamenje i pesak, tragajuæi za èvršæim dokazima. Istraživaè sa univerziteta Kornel, Stiven Skvajers, nagadja da je karbonat možda donet vetrom do kratera Gusev. Ali, kaže on, ako je pesak grubog sastava, sliènog onom koji se taloži u vodi, onda to možda ukazuje da je krater zaista nekada bio ispunjen vodom:

”Mislim da æemo za karbonatima tragati još nedeljama, možda i mesecima. Biæe potrebno analizirati još mnoge razlièite uzorke da bi se utvrdilo njihovo postojanje.“

Robotsko vozilo Spirit još nije pokrenuto sa platforme na kojoj se nalazi jer se jastuci na naduvavanje, koji su ublažavali spuštanje, nisu sasvim uvukli pod platformu kako je bilo predvidjeno, pa mu stoje na putu. Inženjeri su sada odluèili da rotiraju Spirit u mestu za jednu treæinu kruga, kako bi ga spustili niz pomoænu rampu. Oèekuje se da æe taj manevar biti izveden u drugom delu (iduæe) nedelje. Stiven Skvajers kaže da je njegov tim spreman da uputi komandu vozilu Spirit da poène da kopa svojom mehanièkom rukom:

”Oduvek smo znali da æe kretanje vozila u bilo kom pravcu biti obavljeno na osnovu bezbednosti. Zbog toga smo u njega ugradili kameru koja može da nam daje punu panoramsku sliku od 360 stepeni.“

U okviru priprema za pokret, inženjeri su poèeli da podižu Spirit iz sklopljenog položaja niskog profila, u kojem je putovao do Marsa, u normalan, izdignut položaj. Proces izduživanja oscilirajuæih poluga na èijim krajevima su toèkovi trajaæe dva dana.

XS
SM
MD
LG