Linkovi

U  Iraku se i dalje gine - 2003-08-27


Govoreæi vojnicima u Teksasu poèetkom ove nedelje, amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld nije direktno pomenuo sve veæi broj žrtava medju amerièkim vojnim osobljem u posleratnom Iraku. Medjutim, iako optimista po pitanju ishoda, Ramsfeld je priznao da i dalje postoje opasnosti, uprkos tome što su se glavne borbene operacije završile pre više od 100 dana.

”Više od 100 dana od oslobodjenja Iraka, bili su dani i teškoæa ali i napretka. Biæe još neprijatnosti, i to moram sa žaljenjem da konstatujem, ali biæe i uspeha. Ishod nije doveden u pitanje“.

Ramsfeldove reèi došle su manje od 24 èasa pre izveštaja vojnih vlasti o smrti jednog -- od bombaškog napada na konvoj -- i smrti drugog vojnika -- u saobraæajnoj nesreæi. Prema statistikama Pentagona, od završetka borbenih operacija 1. maja, broj smrtnih sluèajeva popeo se na 139, što je za jedan sluèaj više od broja poginulih za vreme avaniènih borbenih operacija. Medjutim, brojevi mogu da navedu na pogrešne zakljuèke. Naime, samo 62 poginulih od kraja borbenih operacija, stradali su u neprijateljskoj akciji, a veæi broj, taènije 77 njih umrli su ili od zdravstvenih problema ili usled posledica nesreænog sluèaja: saobraæajne nesreæe, davljenja, samoubistva ili sluèajne vatre. Sa druge strane, daleko veæi broj Amerikanaca -- taènije 116 -- ubijen je u neprijateljskoj vatri pre prvog maja -- što ne iznanedjuje. Neki analitièari i komentatori veruju da ova statistika može da pruži veoma slabu utehu Amerikancima, kojima je sve više nelagodno oko prisustva njihovih vojnika u Iraku. Na primer, istraživanje koje je prošle nedelje sproveo magazin Newsweek pokazuje da samo 13 posto Amerikanaca smatra da okupacija Iraka, od kraja operacija, protièe dobro, dok je 70 posto ispitanika izrazilo zabrinutost da bi Amerikanci mogli da budu izloženi neprijatnostima u Iraku u narednih nekoliko godina. Uprkos svemu, zvaniènici odbrane u Iraku odluèni su u tome da amerièke snage ostaju u Iraku, sve dok se ne završi proces uspostavljanja stabilnosti u toj zemlji. Jedan od viših zvaniènika izjavio je da smrt svakog vojnika predstavlja veliki gubitak, ali da upravo taj gubitak samo jaèa rešenost da koalicija koju predvode SAD uspešno završi misiju. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld izrazio je takav stav na skupu u Teksasu ovim reèima:

“Što se tièe toga koliko æemo morati da ostanemo u Iraku, to za sada nije poznato, iako bih voleo da jeste. To zavisi od toga da li æe Iraèani biti u moguænosti da pokrenu stvaranje suverene i reprezentativne Vlade. Ovo je sigurno: predsednik je rekao da moramo da ostanemo koliko god bude trebalo da završimo posao“.

U Iraku je trenutno razmešteno oko 140 hiljada amerièkih i 22 hiljade vojnika iz drugih zemalja, a sprema se razmeštanje još jednog broja neamerièkih vojnika. Pored toga, zvaniènici Pentagona saopštili su da se nekoliko desetina hiljada Iraèana obuèava za uèešæe u policiji, graniènim patrolama i vojsci. Po novom programu, njih 28 hiljada biæe poslato u Madjarski na osmonedeljnu obuku. Zvaniènici odbrane kažu da æe ovaj potez dati ”peèat Iraka“ bezbednosnoj situaciji, iako zakljuèuju da se njime neæe zaustaviti gubitak života amerièkih vojnika u Iraku.

XS
SM
MD
LG