Linkovi

Štampanje holograma na obiènom štampaèu - 2003-08-04


Nauènici kompanije Ziroks sluèajno su otkrili postupak kojim u dokumenta štampana na obiènom laserskom kolor štampaèu može da se utisne hologramski znak, koji je praktièno nemoguæe falsifikovati. Hologrami se veæ odavno koriste za obeležavanje novèanica i kreditnih kartica slièicama koje se prelivaju u duginim bojama, a koje ne mogu da se fotokopiraju ili na neki drugi naèin falsifikuju. Ali postupak štampanja holograma je komplikovan pa se smatralo da je isuviše skup za kancelarijska dokumenta. Zog toga je industrija kancelarijskih mašina utrošila do sada na stotine miliona dolara pokušavajuæi da pronadje naèin kako da takva dokumenta zaštiti od falsifikata, koji su postali veoma èesta pojava zahvaljujuæi preciznim skenerima i štampaèima. Do najnovijeg otkriæa u Ziroksu došlo se sasvim sluèajno. Tamošnji istraživaèi su odavno primetili da papir koji prodje kroz laserski kolor štampaè na pojedinim mestima bolje reflektuje svetlost nego okolni deo dokumenta. Prouèavajuæi tu osobinu, ustanovili su da mogu da manipulišu njom, odnosno da kontrolišu u kome delu odštampane stranice æe se sjajno mesto pojaviti. Sjaj se gotovo ne primeæuje ako se dokument posmatra pod pravim uglom, ali gledano iskosa jasno se videlo da postoji refleks slièan hologramu. Drugim reèima, odštampani dokument može da ima dva sloja - jedan koji se vidi iz svih uglova, i drugi koji se vidi samo iskosa. Za ovaj postupak, nazvan ”Glossmark,“ nije neophodan specijalan štampaè niti toner.

XS
SM
MD
LG