Linkovi

Poluživi umetnik slika preko sveta - 2003-07-29


Amerièki i australijski istraživaèi, radeæi u dve laboratorije na dva kraja sveta, stvorili su, kako kažu, poluživog umetnika koji crta crteže u tri boje. Crteži su prilièno apstraktni, slièni žvrljotinama trogodišnjeg deteta. Autor - ili preciznije autori crteža - su zapravo 50 hiljada nervnih æelija izvadjenih iz mozga pacova, koje žive u staklenoj tegli, u jednoj laboratoriji u Atlanti, u amerièkoj državi Džordžiji. Ruka ovog umetnika nalazi se 19 hiljada kilometara dalje, takodje u jednoj laboratoriji, u gradu Pertu, u Australiji. Mozak i ruka umetnika povezani su preko interneta. Cilj ovog neobiènog eksperimenta je prouèavanje kako æelije mozga funkcionišu, a naroèito kako uèe. Uz pomoæ 64 elektrode, pomenuti neuroni su povezani sa kompjuterom. Snimci iz jedne video kamere pretvaraju se u elektriène signale i šalju u pacovske neurone. Æelije reaguju na te slike šaljuæi natrag u kompjuter sopstvene signale. Putem interneta ti signali putuju do Australije gde ih prima drugi kompjuter i prosledjuje ka robotskoj ruci za koju su prièvršæene pisaljke koje pišu po listu papira. Nauènici kažu da bi želeli da vide nešto što bi se moglo nazvati ”uèernjem,“ ali da su do sada uoèili samo postepene promene, koje nagoveštavaju da se neuroni možda prilagodjavaju, odnosno da njihova reakcija na slike postaje manje haotièna. Ovakvi i slièni eksperimenti mogli bi jednoga dana da dovedu do konstruisanja veštaèkih udova kojima bi moglo da se upravlja direktno iz mozga.

XS
SM
MD
LG