Linkovi

Razgovor sa Brusom Džeksonom - drugi deo - 2003-07-22


B.Dž.: Mi smo oèigledno nezavisna organizacija i izveštaje podnosimo jedino našim donatorima koji žele da znaju kako se troše njihova sredstava. Naravno, održavamo veze sa velikim brojem ljudi koji utièu na politiku podruèja za koje smo zainteresovani. Saraðujemo, na primer, sa èlanovima senatskog odbora za spoljnopolitièke odnose, zatim USAID-a, Državnog sekretarijata. Takoðe smo u bliskoj vezi sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju kao i sa organizacijama koje prate stanje ljudskih prava u svetu. Mi, inaèe, nismo usredsreðni na tekuæu politiku nego nastojimo da uèestvujemo u odreðivanju buduæe politike. Takoðe smo veoma zainteresovani za stavove zvaniènika Evropske Unije, Havijera Solane, Romana Prodija i drugih. Želim da kažem da je veoma zahvalno raditi na pitanju Balkana jer to je podruèje o kojem se Evropljani i Amerikanci u potpunosti slažu. Nema napetosti koje prate, na primer, Irak i Iran. Verovatno zvuèi neobièno, ali balkanski projekat vas ispunjava, jer se susreæete sa dobrim ljudima i izgledi za uspeh su veoma povoljni. Svi su zainteresovani za projekat, Britanci, Italijani, Grci...”

J.J.: Šta kažu Evropljani?

B.Dž.: “Oni stvari vide malo drugaèije od Amerikanaca. Sjedinjene Države su zbog svog iskustva i uèešæa u intervencijama u Bosni i na Kosovu, mnogo više usredsreðene na pitanja bezbednosti i stabilnosti podruèja. Evropska Unije, koja se bavi širim spektrom pitanja, postavlja pitanje korupcije, trgovine drogom, ženama i ostalog kriminala koji ugrožava druge evropske zemlje. Stoga, na osnovu šireg viðenja, koje je kombinacija amerièkih i evropskih procena stanja, odreðuje se i politika i pomoæ zemljama balkanskog podruèja da sprovedu reforme i ostvare potrebne standarde za integraciju u evropske institucije.

J.J.: Da li se obaziru na Vaše opaske?

B.Dž.: Verujem da evropske prestonice i Vašington cene ovaj stepen kolegijalnost i intenzivnu razmenu mišljenja izmeðu saveznika, što samo jaèa naše uzajamne veze. Transatlantski savez je snažan upravo zbog toga što demokratije prihvataju takvu vrstu dijaloga i saradnje. Verujem da je uloga naše organizacije važna u tome što pokreæe pitanja relevantna za integraciju Balkana koja ne smemo ignorisati. Naša organizacija smatra da je ovo kljuèni period za izgradnju slobodne i celovite Evrope u kojoj moraju biti sve demokratije jugoistoène Evrope.

XS
SM
MD
LG