Linkovi

30. juna 1971. Nastavak objavljivanja ”Papira iz Pentagona“ - 2003-06-30


30. juna 1971. godine Vrhovni sud SAD doneo je odluku da dnevnici New York Times i Washington Post mogu da nastave sa objavljivanjem ”Papira iz Pentagona“. Sud nižeg stepena naredio je ovim listovima da prestanu sa objavljivanjem iseèaka iz studije koju je saèinio Sekretarijat za odbranu. Tadašnji sekretar za odbranu Robert McNamara 1967.godine, naruèio je studiju kojom bi se ispitale interne debate u Vladi i celokupni proces odluèivanja u vezi sa amerièkim uèešæem u ratu u Vijetnamu. Studija koja se sastojala iz 47 tomova pokazala je da su èetiri administracije - jedna za drugom od javnosti i Kongresa krile vitalne vojne i politièke odluke, kao i da je portparol Vlade èesto davao lažne izjave kao i one koje navode na pogrešne zakljuèke. Nižestepeni sud složio se sa advokatima Vlade, èija teza je bila da objavljivanje ovih informacija predstavlja pretnju za amerièku bezbednost. Medjutim, Vrhovni sud je stao na stanovište da Prvi amandman Ustava SAD koji garantuje slobodu izražavanja, ne sme da bude ugrožen i da se iz Vladinih poteza ne može zakljuèiti da æe objavljivanje studije iz Pentagona naneti štetu nacionalnoj bezbednosti. Delove strogo poverljive studije iz Pentagona ukrao je jedan anti-ratni aktivista i predao ih novinama.

XS
SM
MD
LG