Linkovi

Rasprave o reformi Arapske lige - 2003-06-15


Impozantno zdanje u kojem se nalazi sedište Arapske lige nalazi se na prometnom kairskom Trgu Tahrir. Na jarbolima ispred zgrade vijore se zastave 22 zemlje-èlanice Arapske lige - kao simbol predanosti jedinstvu arapskih zemalja, od Maroka na zapadu to Omana na Istoku. Iako su reforme i ranije sprovoðene, analitièari ukazuju da su sada potrebne korenitije promene. Direktor kairskog Centra za strateška istraživanja, Abdel-Moneim Said oèekuje da æe kao i do sada, kriza biti prebroðena:

“Sadašnja kriza nije ništa novo za organizaciju Arapske lige niti je teža od prethodnih. I nikada se nije dogodilo da generalni sekretar bude smenjen na pola svog mandata”.

Medjutim, kritièari Lige kažu da organizacija u sluèaju Iraka nije ispunila obaveze iz njene povelje. Stoga mnoge zemlje, posebno one u Persijskom zalivu, zalažu se za usvajanje nove povelje koja bi uzela u obzir sve veæe razlike meðu èlanicama lige. Libija i Sirija, pak, insistiraju na održavanju zajednièke politike i ciljeva. Neke zemlje predlažu reformu Lige po uzoru na Evropsku Uniju, i èak traže nov sistem glasanja. Analitièar Abdel-Moneim Said ukazuje da problem nije u postizanju konzensusa veæ u sprovoðenju dogovorene politike. Said predlaže proširenje Arapske lige sa drugim ne-arapskim zemljama poput Turske, Irana i Izraela. Portparol Lige, Hišam Jusuf ne iskljuèuje takvu moguænost, ali kaže da do toga neæe doæi skoro, naroèito kada je u pitanju Izrael:

“To nisu nove ideje. I ne samo da je to moguæe, nego æe to jednom biti i ostvareno. No, pitanje Izraela je drugaèije zbog okupacije arapskih teritorija. Prava saradnja neæe biti moguæa sve dok ne bude uspostavljen mir”.

Po mišljenju mnogih struènjaka najvažnije je sprovoðenje reformi u zemljama-èlanicama Lige. Kada vlade u tim zemljama budu bile efikasnije, ojaèaæe i Arapska Liga, kaže šef katedre za politikologiju Karirskog univerziteta, profesor Hasan Nafa’a:

”Da bi se uspostavio efikasan regionalni sistem morate da imate domaæi politièki sistem zasnovan na demokratiji i gradjanskom društvu. U protivnom, ostaæemo u zaèaranom krugu. Reformi Lige moraju da prethode reforme u svim arapskim državama.“

Profesor Nafa’a zakljuèuje da æe bez promena u arapskim državama sve promene u Arapskoj ligi biti samo kozmetièke prirode.

XS
SM
MD
LG