Linkovi

Delegacija Evropske komisije u Beogradu - 2003-05-13


Posle razgovora sa predstavnicima srpske Vlade Majkl Li je izjavio da je veoma važno završiti akcioni plan koji æe biti ubedljiv, trajan i funkcionalan. Evropska unija smatra da je važno uspostaviti jedinstveno tržište jer je ono osnova za proces asocijacije i stabilizacije, rekao je Li i dodao da je potrebno da u Srbiji i Crnoj Gori postoje institucije koje æe sprovoditi akcioni plan.

Potpredsednik Vlade Srbije Èedomir Jovanoviæ je kazao da je Srbiji i Crnoj Gori ostalo da usaglase još oko pet odsto cainskih stopa: Ministar za meðunarodne ekonomske odnose Srbije i Crne Gore Branko Lukovac izjavio je da su mu èlanovi delegacije Evropske unije sa kojima je razgovarao potvrdili da su ohrabreni onim što je do sada uraðeno u izradi akcionog plana usaglašavanja ekonomskih odnosa Srbije i Crne Gore.

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Veselinov potvrdio je danas da su sa Crnom Gorom usaglašene sve carine za poljoprivredne proizvode i izrazio oæekivanje da æe u narednih nekoliko dana biti postignut dogovor i oko prelevmana.

"Više od 86 odsto proizvoda imaæe zajednièku carinu, dok æe i za preostalih 14 važiti iste carine, sa moguænošæu Crne Gore da na domaæe tržište uveze odreðenu kvotu neophodnih proizvode za ishranu stanov-ništva po povlašæenim carinama", rekao je Veselinov. A guverner Narodne banke Srbije Mladjan Dinkiæ izjavio je da se u pregovorima oko harmonizacije ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore trenutno pregovora samo o jednoj od trinaest stavki koje su bitne za protok robe. “Carina je samo jedan od problema, dok još uvek nije ni ot-voreno pitanje slobode kretanja kapitala i ljudi”, rekao je Dinkiæ. Dinkiæ je rekao da od trenutka svog izbora Savet ministara nije doneo nijednu odluku, osim što je razrešio direktore nekih insitucija, kao što su komisije za sanaciju banaka i hartije od vrednosti.

U meðuvremenu, predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Èoviæ, rekao je da Beograd više neæe saraðivati sa UNMIK-om zbog odbijanja civilne policije Ujedinjenih nacija da izruèi bivšeg voðu naoružanih Albanaca na jugu Srbije Šefæeta Muslijua pravosudnim organima Srbije. Èoviæ je to izjavio danas u Beogradu, po povratku iz Prištine, gde se sastao sa šefom UNMIK-a Mihaelom Štajnerom.

Na konferenciji za novinare Èoviæ je rekao da su pravosudne vlasti Srbije pružile UNMIK-u na uvid u kompletnu dokumentaciju koja Muslijua terei za krivièna dela poèinjena posle amnestije, koja se odnosila na ratna zbivanja na jugu Srbije:

Susret Štajnera i Èoviæa u sedištu UNMIK-a u Prištini trajao je skoro tri sata, dok sastanak èlanova Visoke radne grupe o povratku, o re-gistarskim tablicama i drugim pitanjima nije održan, jer nije bilo do-govora o izruèenju Šefæeta Muslijua.

Èoviæ je naveo da je sa Štajnerom razgovarao uglavnom o spro-voðenju sporazuma o severnom delu Kosovske Mitrovice i uspostavljanju UNMIK administracije u tom delu grada, i prema njegovim reèima, sporazum o Mitrovici se ne sprovodi krivicom UNMIK-a.

Tokom razgovora sa Štajnerom, Èoviæ je upozorio na UNMIK-ovu Uredbu o promeni vlasništva društvenog zemljišta na Kosovu, koja je stupila na snagu 9. maja ove godine. "Otvoreno smo rekli da se radi o prepakovanoj otimaèini, koja nema uporišta u pravnom sistemu", naglasio je on.

A šef odeljenja pravosuða Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Vladimir Božoviæ izjavio je da je Unmikovom uredbom o pravu na korišæenje zemljišta zanemareno "prethodno pitanje" - pitanje nacionalizacije i denacionalizacije. “I u Srbiji i u Crnoj Gori, kao i na Kosovu, nacionalizacija mora da prethodi privatizaciji. Samo na taj naèin može se garantovati zaštita onoga što je svetinja na Zapadu – a to je privatna svojina", rekao je Božoviæ.

XS
SM
MD
LG