Linkovi

Unutrašnja bezbednost pretpostavlja i zaštitu prava onih Amerikanaca koji mogu biti meta zloèina motivisanih mržnjom - 2003-04-06


Uèestanost zloèina motivisanih mržnjom prema amerièkim muslimanima i drugima koji lièe na muslimane -- ukljuèujuæi hinduse i sike iz Indije i hrišæane sa Bliskog Istoka -- naglo je porasla nakon teroristièkih napada 11. septembra 2001. Po reèima Robina Toma, èlana Komisije za meðuljudske odnose losanðeleskog okruga, vreme rata èesto utièe na ljude da svoje nezadovoljstvo iskaljuju na raèun imigranata i pripadnika manjina.

“U tim uslovima pojmovi se èesto svode na stereotipe - stereotipe o nekoj zemlji i etnièkom poreklu, veri, turbanima, maramama na glavi. Takve stvari mogu da izlkože ljude opasnosti”.

Teroristièki napadi islamskih ekstremista od 11. septembra, stvorili su nelagodnost kod mnogih Muslimana. Lideri zajednice amerièkih Muslimana odmah su sudili te napade, no njihove izjave nisu svi èuli. Nadžiha Sajid Miler, koja vodi centar za rešavanje konflikta, kaže da je od ranije naviknuta da je ljudi èudno gledaju zato što glavu pokriva maramom. Takvi su pogledi postali sve èešæi nakon 11. septembra, kaže Nadžiha:

“Ranije su ti pogledi bili izraz neznanja i uverenja da izgledam pomalo èudno. Ljudi nisu znali zašto nosim maramu, ali nije bilo straha -- što sada, posle 11. septembra, vidim kod nekih ljudi”.

Amerièki zvaniènici su nakon septembarskih napada apelovali za toleranciju i obeæali gonjenje vinovnika prestupa iz mržnje, što je i uèinjeno. U samom Los Anðelesu je pokrenuta inicijativa da lokalni i federalni zvaniènici, policija i lokalne zajednice podrže inicijativu za potpisivanje zakletve za zaštitu svih zajednica koje bi mogle biti mete mržnje. Rabin Alen Friling je jedan od potpisnika pomenute zakletve:

“Ljudima se sada ukazala prilika da “preðu sa reèi na dela”, i potpišu zakletvu koja ima za cilj da podstakne meðusobnu komunikaciju i da gradjani Los Anðelesa pokažu da je to grad koji ne toleriše ni zloèin iz mržnje, ni jezik mržnje.”

Razumljiva je pojava gneva od stresa u vreme konflikta, no sve to bi moglo da se ublaži i spreèi ako bi ljudi bili bolje informisani, kažu predstavnici lokalnih vlasti u Los Anðelesu, koji su od nedavno poèeli da cirkulišu tekst zakletve po lokalnim školama, vladinim uredima i verskim institucijama. “Zarièem se da æu unapredjivati meðusobno razumevanje i poštovati svoje susede i pomoæi da moja domovina bude bezbednija”, stoji u tom tekstu. Sadam al Marajati èlan Muslimanskog saveta za odnose sa javnošæu, podseæa na reèi jednog od osnivaèa te organizacije koji smatra da su razlike u veri manje bitne od nekih drugih podela meðu ljudima:

“Svet nije podeljen na muslimane, hrišæane i jevreje. Svet je podeljen na glupe i pametne ljude”.

XS
SM
MD
LG