Linkovi

Amerièki analitièari o izricanju kazne Biljani Plavšiæ - 2003-02-27


“ Izricanje kazne je poèelo pažljivim iznošenjem svega što je uzeto u obzir u odreðivanju kazne Biljani Plavšiæ“ -- kaže Džudit Armata, koja je takoðe primetila da je bivša predsednica Republike Srpske sve to slušala bez ispoljavanja emocija i rezervisano, kao što je to èinila tokom celokupnog suðenja:

“Sud je pre svega istakao -- kako je reèeno -- da nijedna kazna ne može da odrazi užase koji su poèinjeni niti strahotu posledica dela za koje odgovara Biljana Plavišiæ. Sud je zatim govorio o olakšavajuæim okolnostima, istakavši pre svega èinjenicu da se Biljana Plavšiæ izjasnila krivom i da je zajedno sa Tužilaštvom i svojim advokatima saraðivala u izradi teksta u kojima su iznesene èinjenice zloèina za koji je optužena. Posle toga su iznete olakšavajuæe okolnosti i posebno istaknuta èinjenica da je ona priznala istinu da su vršeni ratni zloèini nad ne-srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.”

Sudije su ukazali i na to da je priznanje Biljane Plavšiæ bitno i zbog toga što u Republici Srpskoj još uvek samo mali broj ljudi priznaje da su vršeni zloèini, dok se veliki broj haških optuženika iz Republike Srpske i dalje smatra herojima. Sud je ujedno podvukao njen doprinos u sprovoðenju Dejtonskog sporazuma nakon 1995, naglašavajuæi da je to èinila bez obzira na opasnost po svoj život. Takoðe je istaknuto da, iako je obavljala visoku funkciju, ona nije bila jednako uticajna kao Radovan Karadžiæ i drugi koji su planirali i nareðivali ratne zloèine... Po reèima Rièarda Dikera iz meðunarodne organizacije Hjuman rajts voè, relativno blaga kazna izreèena Biljani Plavšiæ rezultat je njenog priznanja i njenih poodmaklih godina. A što se tièe poruke sa njenog suðenja, Diker kaže:

“Poruka sa ovog suðenja bi trebalo da glasi da pravda funkcioniše; da æe neko na visokom položaju, kao što je to bila Biljana Plavšiæ, verovatno provesti ostatak života u zatvoru; da joj je suðeno pred praviènim i nepristrasnim sudom; da je priznala krivicu za zloèine za koje je bila optužena i da je sud sve to uzeo u obzir-- na naèin koji bi trebalo da ukloni uverenje nekih ljudi da je Haški tribunal osvetnièki okrenut protiv Srba”.

Rièard Diker je, meðutim, zamerio Biljani Plavšiæ što nije želela da saraðuje sa Hagom u vezi sa drugim suðenjima, ali nije iskljuèio moguænost da bi sada, nakon izricanja kazne, mogla na to da pristane.

XS
SM
MD
LG