Linkovi

Objavljen genetski kod miša - 2002-12-04


Medjunarodni nauèni konzorcijum dovršio je izradu hemijske mape više od 96 odsto nizova dezoksiribonukleinske kiseline, skraæeno DNK, koja predstavlja sastav mišjeg organizma. Genetski kod miša, objavjen u èasopisu ”Nature,“ i genetski kod èoveka, objavljen prošle godine, pokazuje da je 99 procenata od 30 hiljada mišjih gena isto kao kod ljudi. Direktor amerièkog nacionalnog instituta za istraživanja ljudske genetike, Frensis Kolins, kaže da æe te dve genetske mape omoguæiti nauènicima da eksperimentišuæi sa miševima saznaju više o ljudskim bolestima i pronalaze lekove za njih:

”Dobijanje genetske mape miša ne samo da baca novo, èudesno svetlo na razumevanje te životinje veæ æe znatno osvetliti drugog sisara koga najbolje poznajemo - nas same.“

Nauènici rade na izradi genetskih mapa psa, maèke, šimpanze, pacova i nekih vrsta riba. Oni kažu da æe sposobnost uporedjivanja veæeg broja takvih mapa ubrzati istraživanja o ljudskim tegobama.

XS
SM
MD
LG