Linkovi

Dodeljene ovogodišnje nagrade za literaturu - 2002-12-03


Zadužbina amerièkih izdavaèa je ukazala da su nominovani autori dvadeset knjiga prezentirali “fascinantan raspon tema, ideja i likova.“ Predsednik žirija za publicistièka dela Kristofer Meril je ukazao da je sa svojim kolegama uoèio zadivljujujuæu tematsku raznolikost kandidata za ovogodišnje nagrade.

“Istražen je svaki deliæ amerièkog života - od svakodnevnih navika do ubistava i svega što je izmedju ta dva ekstrema. Istorièari, biografi, memoaristi, prirodopisci, nauèni i politièki pisci sintetizuju enormnu kolièinu informacija i argumenata. Najviše su nas impresionirali oni pisci koji su nam otkrili svet na nov, smeo naèin.“

Publicistièko delo godine je treæa knjiga Roberta Kara o amerièkim predsednicima pod naslovom “Gospodar Senata: godine Lindona Džonsona.“ Karo nije mogao da prisustvuje sveèanosti u Njujorku. Ukazao je, medjutim, u svojoj pismenoj poruci da smatra da u svojim biografskim delima ne kazuje samo o životu èuvenih liènosti nego i o politièoj moæi, o sticanju i upotrebi te moæi i naèinu na koji ona utièe na ljude koji su joj podvrgnuti. Karo je izrazio zahvalnost predmetu svoje knjige. Njegovu pismenu poruku je proèitao njegov izdavaè Soni Mehta.

”Zahvalan sam takodje Lindonu Džonsonu, trideset šestom predsedniku Sjedinjenih Država. Zaista sam sreæan što sam pratio karijeru Lindona Džonsona i pokušao da razmrsim i razumem manipulacije i sredstva koja je koristio da bi stekao politièku moæ.“

Nagrada za beletristiku je dodeljena Džuliji Glas za njen prvi roman pod naslovom “Tri juna.“ Glasova istražuje u svom debitantskom delu ljubav u životu jedne škotske porodice koja se miri sa prošlošæu i okreæe buduænosti. Vremenski okvir èine tri leta. Prema reèima nagradjene debitantkinje , knjige prenose èitaoce u svaki kutak sveta.

”Knjige su zadivljujuæi predmeti koji su veoma prisni, ali se preobraze u nešto sasvim drugo kada ih èitate. Knjiga može biti morski jedrenjak, magièna zeèja rupa, kuæa na drvetu, famozno raskošan dezert, mudra, opora baka koju ste izgubili dok ste bili suviše mladi da bi vam bila potrebna. “

Prema reèima predsednika žirija za belestristiku Boba Šakoèisa, prvi romani su ostavili dubok utisak 2002.

”Dve hiljade druga godina u amerièkoj beletristici predstavlja pre svega drugog izvrstan nastup debitanata. Zzelim da odam priznanje gomili èudesnih beba. Ti debitanski i spektakularni drugi po redu romani poseduju literarni horizont slièan artiljerijskoj baražnoj vatri i nagoveštavaju novu generaciju briljantnih pisaca u novom amerièkom stoleæu.“

Nagrada za poeziju je dodeljena Rut Ston za zbirku pesama pod naslovom “U sledeæoj galaksiji.“ Pesnikinja sagledava u njoj svet kao žena zašla u osamdesete godine koja strasno želi da sazna kako svet funkcioniše. Nagrada za omladinsko književno delo pripala je Nensi Farmer za futuristièku prièu “Kuæa škorpije“ o klonu koji s mukom nastoji da shvati svoju egzistenciju. Poznatom romanopiscu Filipu Rotu dodeljena je Medalja 2002. za znaèajan doprinost amerièkoj literaturi. Rot je tokom svoje èertdesetogodišnje karijere osvojio mnoge književne nagrade , ukljuèujuæi dve nagrade Zadužbine amerièkih izdavaèa.

XS
SM
MD
LG