Linkovi

Stranka za BiH najavljuje akcije za reviziju Dejtonskog sporazuma - 2002-09-09


Stranka za BiH, koja od kraja rata iskazuje radikalno kritièke stavove prema Republici Srpskoj i njenim Dejtonski zagarantovanim pravima, èak zahtjevajuæi i izmjenu imena entiteta brisanjem prefiksa Srpska, prognozira svoj još bolji plasman u parlament Republike Srpske a u njemu je od prvih BeHa izbora 1996. godine., i najavljuje još radikalnije zahtjeve za jaèanje prava države BeHa u odnosu prema Republici Srpskoj, što veæ predstavlja zahtjev za reviziju Dejtonskog sporazuma, što ova stranka takodje jasno i glasno najavljuje.

Tako, osnivaè i neprikosnoveni i bezpogovorni lider Stranke za BiH, Haris Silajdžiæ, iako trenutno bez ikakve partijske funkcije, kanditat za bošnjaèkog èlana u Predsjedništvu BeHa, smatra da se post izborna Bosna i Hercegovina mora graditi kao, "Moderna, gradjanska država, što prije ukljkuèena u evropsku maticu, s tim da treba ojaèati sve ustavne prerogative države u odnosu na prava koja je srpski entitet uzurpirao". Silajdžiæ, dakle, zagovara formiranje jedinstvene vojske BeHa, ukidanje entitetskih carina èije funkcije treba, po projekciji Stranke za BiH da preuzme država. Silajdžic, dalje, jasno i nedvosmisleno poruèjuje da ni po koju cijenu ni on lièno ni Stranka za BiH neæe odustati od tužbe Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog, kako je u tužbi navedeno, agresije i genocida jedne suverene države protiv druge, SRJ protiv BeHa.

Kandidat Stranke za BiH za predsjednika Republike Srpske, Smail Ibrahimpašiæ, zagovara forsiranje izbjeglièkog Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma, pri èemu treba favorizovati povratak na predratne adrese i minimizirati ili potpuno ukinuti date u Aneksu varijante za slobodan izbor mjesta boravka i zamjenu ili prodaju nepokretne imovine prije ostvarenog povratka. Ako bude izabran za buduæeg prvog èovjeka srpskog entiteta, a da bi bio bliži svakodnevnim problemima, Ibrahimpašiæ najavljuje;

"Moj æe kabinet i moji saradnici biti raspordjeni od Bosanskog Novog, preko Prijedora i Banjaluke, Dervernte i Doboja, Modrièe i Bijeljine, Zvornika, Foèe i Srbinja do Trebinja".

Beriz Belkiæ, nominalno predsjednik Stranke, sada aktuelni èlan BeHa predsjedništva, veæ sada, na ovoj funkciji urgira jaèanje države u odnosu na entitete;

"Dakle, život, ekonomija, a ne politika, æe zatražiti da entiteti prenesu odredjene nadležnosti nužne za funkcioniranje. Bosna i Hercegovina æe to dobiti jer to živiot i ekonomija traže a ne Stranka za Bosnu i Hercegovinu radi sebe."

XS
SM
MD
LG