Linkovi

Razlièita gledišta partija u RS o ustrojstvu države - 2002-08-08


Nesporno je jedno: diktirano odredbama BeHa i entitetskih ustava o punoj konstitutivnosti svih BeHa naroda, kako u entitetima tako i na nivou države, neminovno æe uslijediti i odredjene promjene u buduæim odnosima entiteta prema državi. Pitanje medjusobnih odnosa entiteta i države stalna je tema sve brojnijih izjašnjavanja kandidata za najviše entitetske i državne funckije, a èesto se u javnost plasiraju dijametralo suprotne ocjene.

Kandidat za èlana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske sa liste Socijalistièke partije Republike Srpske, Dragutin Iliæ, potencira jaèanje države kao subjekta sa medjunarodnim priznanjem, ali smatra da æe entiteti u velikoj mjeri zadržati svoju samostalnost u èemu država treba da zadrži funkciju neke vrste servisa interesa entiteta. Što se tièe Republike Srpske, Iliæ dodaje:

"Njena pozicija je definisana ustavom Bosne i Hercegovine i sve ono što pripada po Ustavu, ingerencije Republike Srpske i ono što njeni zakonodavni i izvršni organi treba da rade i ono što odluèe da prenesu na institucije Bosne i Hercegovine, to je onda onaj pravi put. Republika Srpska može najveæu afirmaciju da doživi preko institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da je bilo dosta obmanjivanja naših gradjana, vi znate da su ih upravo te nacionalne partije obmanjivale èitavo vrijeme, govoreæi kako su entiteti države u onom klasiènom smislu države, medjutim - entiteti su samo jedan dio drzavne organizacije."

Kandidat za istu funkciju, dakle, èlana Predsjedništva Bosne iz Hercegovine iz Republike Srpske ali sa liste jedne od najjaèih politièkih stranaka iz drugog BeHa entiteta, iz Federacije BeHa, sa liste Socijal-demokrastske partije BiH, Mladen Grahovac, istièe da SDP BiH insistira na jaèanju svih funkcija države, i kaže:

"Mi se ne želimo služiti onim jeftinim politièkim parolama kao što rade neke odredjene partije koje kazu "Ukinuæemo Republiku Srpsku", obièno se to rauba pred izbore, ali isto tako želimo da ukažemo na pogrešnu politiku politièkih partija u Republici Srpskoj koje iskljuèivo govore o zaštiti nacionalnih interesa. Bosna i Hercegovina mora profunkcionisatui kao država, Vijeæe ministara mora postati Vlada Bosne i Hercegovine. Recimo, nama je u ovom momentu sigurno, kao hljeb nasušni, neophodno Ministarstvo privrede na nivou Bosne i Hercegovine".

Za kraj recimo; obje stranke i Socijalistièka partija Republike Srpske i Socijal-demokratska partija Bosne i Hercegovine ishodište imaju iz nekada neprikosnovenog Saveza komunista BiH, u kome su današnji lideri i tada bili stranaèki prvaci u vecoj ili manjoj mjeri. Obje stranke imaju zavidan politièki rejting i u entitetima i na državnom nivou. Kandidati iz obje stranke za èlana Predsjedništva BeHa iz Republike Srpske su Srbi, jer je tako odredjeno Ustavom Bosne i Hercegovine.

XS
SM
MD
LG