Linkovi

Razgovor sa Džudit Armata, analitièarem Koalicije za meðunarodnu pravdu - 2002-07-29


Miloševiæ nema pravnu veæ politièku strategiju odbrane, kaže Džudit Armata:

“Strategija mu je da se obraæa široj publici i eventualno da ostavi trag u istorijskim zapisima, jer daje takve izjave. U smislu odbrane najveæi deo njegovog unakrsnog ispitivanja svedoka, na primer, nema nikakvu pravnu vrednost. No, on nastoji da pokrene neka pitanja, koja æe -- kada na njega doðe red da iznosi dokaze -- morati da potkrepljuje èinjenicama, umesto retorikom. Moraæe da dokazuje, na primer, to što tvrdi da su kosovski Albanci napuštali svoje domove ili iz straha od bombardovanja ili zato što su jugoslovenske vojne i policijske snage nastojale da ih sklone, odnosno zaštite od bombaredovanja NATO saveza. On takoðe nastoji da nas uveri da su se neka ubistva i masakri dogodili zato što su se civili našli u unakrsnoj vatri izmeðu Oslobodilaèke vojske Kosova i srpskih snaga. Slièno tvrdi i o rušenjima na Kosovu.

Džudit Armata takoðe kaže da Miloševiæu nedostaje pravna ekspertiza da bi mogao uspešno da se brani:

“On nije briljantan advokat. On se brani pred troèlanim sudskim veæem, a ne pred porotom i stoga strategija pokušaja zbunjivanja koju primenjuje nije efikasna. Na primer, prilikom unakrsnog ispitivanja on uzme dva dogaðaja koja su se dogodila u periodu od 6 meseci, i onda poène da se naizmenièno poziva na jedan ili drugi dogaðaj, što zbuni svedoka, ali sudije ne impresionira. Sudije takoðe nisu impresionirane njegovom nepristojnošæu i agresivnošæu prema svedocima. Pravi branilac to ne bi nikada uèinio, dok bi sudije verovatno ukorile branioca koji bi se ponašao na naèin na koji se Miloševiæ ophodi prema svedocima. Miloševiæu se sve to dozvoljava baš zato što nije profesionalni advokat i ne poznaje pravne standarde. Dosadašnje suðenje bilo je teško za sve, upravo zato što ga Miloševiæ u stvari koristi kao politièki forum.

Po reèima naše sagovornice, Miloševiæ se skoro bez izuzetka loše ponaša prema albanskim svedocima:

“Osim u sasvim retkim sluèajevima, Miloševiæ se prema albanskim svedocima -- kao na primer prema jednoj Albanki koja je izgubila muža i èetvoro dece i oèigledno kao mnogi drugi Albanci doživela strahote -- ponaša kao da svi oni lažu. U to možete poverovati samo ako smatrate da su svi Albanci lažovi. Mogu vam reæi da svet koji zna šta se dogaðalo ne misli tako. Sudije imaju priliku da èuju svedoke koji su preživeli najgore strahote: majku koja je gledala kako joj ubijaju decu, ženu koja opisuje ubistva desetina ljudi u jednoj sobi... Takva neposredna svedoèenja ostavljaju dubok utisak na sudije, mnogo dublji nego na ljude koji proces prate kroz prizmu propagandne predstave o Albancima.

Miloševiæ pazi kako se ponaša prema zapadnim politièarima koji su do sada svedoèili protiv njega kaže Džudit Armata:

“Prema evropskim zvaniènicima Miloševiæ se ponaša kao da su mu ravnopravni i prema njima pokazuje odreðeno profesionalno poštovanje. Kada ga podsete na razgovore koje su vodili sa njim on uglavnom zaæuti i ne ispituje dalje. No, on se loše ponaša i prema svedocima iz Jugoslavije. Tako je bio izuzetno agresivan prema jednom jugoslovenskom vojniku, koji je svedoèio protiv njega. Na svaki naèin je pokušavao da zbuni svedoka i bio je oèigledno gnevan. Ispaljivao je pitanja i izgledalo je da æe prasnuti. Takvo Miloševiæevo ponašanje je obièno proraèunato i verovatno da je bilo proraèunato i ovog puta. No, bilo je zanimljivo gledati ga kako reaguje na svedoèenje tog vojnika, koji je rekao da su mnogi vojnici stradali jer su upuæivani na teren bez pripreme. Jednom prilikom su naleteli na mine koje je jugoslovenska vojska postavila, a da ih niko na to nije upozorio. Svaki dan od 4-5 sati suðenja iziskuje izuzetno mnogo energije i pshièke snage i mislim da Miloševiæ poèinje fizièki da trpi od tog napora. Suðenje je na primer odloženo na nedelju dana zbog toga što su lekari ustanovili da je Miloševiæu, posle unakrsnog ispitivanja tog vojnika, nenormalno porastao krvni pritisak”.

Upitana da li ima utisak da je upoznala Miloševiæa kao liènost, odnosno da li bi ga u nekim drugim okolnostima smatrala osobom koju dobro poznaje, Džudit Armata je rekla da bez ozbira na predvidljivost ponašanja na sudu, Miloševiæa smatra èovekom koji nosi razne maske i sve èini iz proraèunatosti. Upitana da li je Miloševiæ bilo kada izazvao njeno saoseæanje, Džudit nam je rekla:

“U trenucima kada mu padne maska sa lica i kada izbije nekakva ljudskost iz njega -- tada izbija i tragedija osobe koja je svoje sposobnosti i obdarenost izopaèila u užas -- a možda æe biti još veæa tragedija ukoliko ne bude uspeo da prihvati svoju odgovornost za te strahote. Mislim da bi, ukoliko bi se suoèio sa tim, mogao kod mene da izazove ljudsko saoseæanje zbog kazne koja ga oèekuje”.

XS
SM
MD
LG