Linkovi

EU poveæava pomoæ Jugoslaviji - 2002-07-03


Posebna sredstva iz te pomoæi biæe izdvojena za primenu sporazuma o preureðenju odnosa Srbije i Crne Gore, izjavio je u Beogradu komesar Evropske unije za spoljne odnose Kris Paten. Pomoæ Evropske unije biæe poveæana sa 195 miliona evra u ovoj na 255 miliona evra u 2003. godini, rekao je Paten na konferenciji za novinare, na kraju jednodnevne posete Beogradu. U razgovoru sa srpskim premijerom Zoranom Ðinðiæem Paten je izjavio da je za proces stabilizacije i asocijacije Jugoslavije sa Evropskom unijom važno da izmeðu Srbije i Crne Gore postoji harmonizovano tržište i jedinstveni carinski sistem i da je Beogradski sporazum u potpunosti kompatibilan sa tim procesom. Premijer Ðinðiæ tim povodom je izjavio da je perspektiva èlanstva u Evropskoj uniji motor koji èitav taj proces pokreæe napred i mi to sasvim otvoreno kažemo da nam ta perspektiva daje nadu da æe proces našeg internog usaglašavanja biti završen na efikasan naèin. Graðanima Srbije i Crne Gore je cilj da uðu u Evropsku uniju i mi ðemo sve uèiniti da se taj cilj sotvari, rekao je Ðinðiæ.

Posle razgovora sa Patenom, jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ rekao je da u toku ove godine, posle završetka posla na Ustavnoj povelji, oèekujemo da zajednièki sa Evropskom unijom radimo na Studiji izvodljivosti približavanja što bi trebalo da nas uvede u pregovore o prijemu.

Sa Krisom Patenom razgovarao je i jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica koji je ocenio da je dosadašnja podrška Evropske unije bila veoma konstruktivna i izrazio optimizam u pogledu daljeg pozitivnog pristupa Evropske unije, kao što je bio sluèaj sa nedavnim predlozima Venecijanske komisije.

Na sastanku potpredsednika Savezne vlade Miroljuba Labusa i Krisa Patena zakljuèeno je da æe Evropska komisija uskoro dodeliti treæu tranšu makrofinansijske pomoæi Evropske unije u iznosu od 45 miliona evra, što takoðe predstavlja potvrdu da Srbija i Crna Gora uspešno nastavljaju zapoèeti proces reformi.

Potpredsednik Savezne vlade Miroljub Labus predvodi jugoslovensku delegaciju koja je u Beogradu zapoèela dvonedeljne pregovore sa misijom Meðunarodnog monetarnog fonda u kojima æe se ispitati napredak u dosadašnjem sprovoðenju reformi oko èega je postignut dogovor pre mesec i po dana kada je odobrena trogodišnja kreditna podrška MMF–a od 830 miliona dolara. Kredit je odobren u 13 jednakih rata u narednih deset godina, a Jugoslavija je veæ povukla prvu tranšu od oko 64 miliona dolara. Kljuèni ekonomski ciljevi u naredne tri godine, èije se ostvarivanje prati u ovim razgovorima, su niska stopa inflacije, ekonomski rast i popunjavanje deviznih rezervi.

Govoreæi funkcionerima lokalnih zajednica o ubrzanju procesa privatizacije u koji treba da do kraja ove godine uðe oko hiljadu malih i srednjih preduzeæa, srpski premijer Zoran Ðinðiæ najavio je za ubrzanije investicije za iduæu godinu. Naša zemlja po svojim ekonomskim kapacitetima može da asimiluje godišnje izmeðu milijardu i 1,5 milijardu dolara direktnih investicija, rekao je premijer Ðinðiæ.

XS
SM
MD
LG