Linkovi

Drugi deo razgovora sa  Elizabet Džouns - 2002-07-02


“Glavni cilj meðunarodne zajednice je da pomogne u stvaranju uslova u kojima æe graðani Bosne i Hercegovine moæi da preuzmu voðenje svih poslova i institucija u zemlji. Meðunarodna zajednica ulaže izuzetne napore u tom cilju. Mi u Sjedinjenim Državama taj proces zovemo “pospešivanje dana” kada æe lokalne vlasti ostvariti samostalnu upravu. Važan element u tome je uspostavljanje bezbednosti širom zemlje, èemu prethodi formiranje adekvatnih policijskih snaga. Adekvatna bezbednost je oèigledno veoma važna za svakodnevni život graðana. Bosansko-hercegovaèka policija, pri tom, treba da se organizuje kao multietnièka. Stoga, Sjedinjene Države èvrsto podržavaju tekuæu obuku policijskih snaga u Bosni i Hercegovini koju vrši meðunarodna policija, i koja æe se nastaviti pod mandatom Evropske Unije.”

Pedi Ešdaun je novi Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Šta æe, po mišljenju Elizabet Džouns, biti njegovi sledeæi koraci?

“Lord Ešdaun se zalaže sprovoðenje vladavine zakona. Meðunarodna zajednica kao i Sjedinjene Države, usredsreðena je -- kao što sam veæ rekla -- na uspostavljanje multietnièkih policijskih snaga koje æe uživati poverenje graðana Bosne i Hercegovine. Ali, kako to istièe lord Ešdaun, policijske snage neæe biti efikasne ukoliko ostali elementi pravnog sistema ne funkcioniše kako treba. Ešdaun je stoga usredsreðen na reformu pravosuða, uspostavljanje verodostojnog tužilaštva i slièno. Sve to uživa znatnu podršku meðunarodne zajednice i Sjedinjenih Država”.

Elizabet Džouns je nedavno posetila Bosnu i Hercegovinu. Kako ocenjuje rad meðunarodne misije i tamošnju situaciju?

“Svi mi, pre svega smatramo da je lord Ešdaun vrlo dobro i precizno odredio svoju misiju u Bosni i Hercegovini. On je izrazito usredsreðen na važnost smanjenja meðunarodnog prisustva i nalaženje puteva da graðani Bosne i Hercegovine igraju sve odluèniju ulogu u institucijama zemlje, kojima treba u potpunosti da ovladaju. U tom kontekstu su od izuzetne važnosti predstojeæi izbori u Bosni i Hercegovini. Meðutim, prilikom mog nedavnog boravka bila sam pomalo iznenaðena tamošnjom apatijom u vezi sa izborima. Smatram da bi graðani Bosne i Hercegovine ovog puta trebalo da se posebno dobro organizuju i pripreme za izbore, jer æe institucije i ljudi koje budu izabrali imati èetvorogodišnji mandat, što æe biti veoma važan korak za proces ostvarivanja samostalne uprave u Bosni i Hercegovini.

Inaèe, mislim da je sadašnji trend dobar i da lord Ešdaun ima ispravan odnos prema tom pitanju. On u tom cilju želi da saraðuje sa politièkim i privrednim predstavnicima zemlje. No, rekla bih da je možda najveæa prepreka nespremnost bosansko-hercegovaèkh lidera da preuzmu odgovornost za buduænost svoje zemlje. Veoma je važno da se angažuju, da donose odluke i preuzmu rizik -- koji uvek postoji -- u cilju obezbeðivanja prosperiteta zemlje.” Što se tièe meðunarodne misije u Makedoniji, kako Elizabet Džouns ocenjuje primenu okvirnog mirovnog sporazuma za Makedoniju?

“Primena je odnedavno krenula veoma dobro. Taj sporazum inaèe smatramo veoma znaèajnim uzorom u pogledu naèina na koji je meðunarodna zajednica saraðivala sa politièkim predstavnicima u Makedoniji za postizanje Ohridskog sporazuma. Evropska Unija, na èelu sa Visokim prestavnikom Havijerom Solanom, odigrala je snažnu vodeæu ulogu. NATO je takoðe imao bitnu ulogu. Lord Robertson je èesto odlazio u Makedoniju. Evropska Unija i NATO su istovremeno uputili svoje stalne predstavnike u Makedoniji. Sjedinjene Države su takoðe veoma energièno tražile od makedonskih politièkih lidera da prihvate elemente okvirnog sporazuma. Ja pozdravljam usvajanje veæine ustavnih reformi. Preostaje usvajanje još dva zakona -- što treba uèiniti. Meðutim, bitna je i primena svih tih zakona, koji se zasnivaju na naèelu da Makedonija teži i može da ostvari uspešno multi-etnièko društvo. Makedonija je pokazala da je sposobna za kompromis i da je spremna da usvoji i sprovede zakone, koji æe joj obezbediti bolju perspektivu. Mi u Sjedinjenim Državama smo optimistièni u tom pogledu.”

XS
SM
MD
LG