Linkovi

Može li se pitanje imuniteta mirovnih èuvara rešiti bez veta? - 2002-07-02


“Ukoliko se ne naðe kompromisno reše vetom æe se ugasiti misija i dosadašnji dobar rad osoblja Ujedinjenih nacija i meðunarodnih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini” - kaže Dejvid Vimhurst, koji je takoðe ukazao da je ubrzo nakon amerièkog veta, Savet bezbednosti doneo odluku o tehnièkom produženju mandata za 72 èasa. “Sve teèe normalno do srede u ponoæ, po njujorškom vremenu - kaže Vumhurst i navodi dalje da æe do srede Savet bezbednosti raspravljati o pokrenutim pitanjima radi nalaženja pogodnog rešenja. “Do srede popodne saznaæemo šta æe biti sa misijom - da li æe se prekinuti ili nastaviti - odnosno šta æe biti sledeæi korak ”, rekao je predstavnik Ujedinjenih nacija programu Glasa Amerike na srpskom jeziku.

Džejms O’Brajen, izaslanik za Balkan u administraciji predsednika Bila Klintona, smatra da je amerièki veto u Savetu bezbednosti motivisan unutrašnjepolitièkim razlozima:

“Lièno takoðe delim neke od zabrinutosti u vezi sa Meðunarodnim kriviènim sudom, ali smatrama da policijske snage i civilna misija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini nisu ni na koji naèin ugroženi od tog suda”, ocena je Džejmsa O’Brajen, koji takoðe smatra da èlanovi mirovne misije u BH -- kako je rekao --“ne bi mogli da poèine ništa što potpada pod nadležnost Meðunarodnog kriviènog suda. A u sluèaju da je to uopšte moguæe, veæ bi potpali pod nadležnost Meðunarodnog tribunala za ratne zloèine poèinjene na prostorima bivše Jugoslavije.” “ Mislim da je ovo jednostavno još jedan sluèaj da administracija daje prednost domaæim politièkim interesima dok zanemaruje spoljnopolitièke”, kaže O’Brajen. Po njegovim reèima samo se nastavlja teza da postojanje meðunarodnih snaga ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država. “ I dok se slažem sa tim da je neprihvatljivo da Meðunarodni krivièni sud prisvoji nadležnost nad zemljom koja ga ne priznaje, takoðe mislim da æe korak kao što je veto na misiju u Bosni i Hercegovini otežati naša mnogo važnija nastojanja da izgradimo koaliciju za suzbijanje pretnji po bezbednost, sa kojom se suoèavamo” - ocena je bivšeg izaslanika amerièkog državnog sekretarijata za Balkan, Džejmsa O’Brajena.

XS
SM
MD
LG