Linkovi

Stranci u oružanim snagama SAD - 2002-06-21


Skoro osam hiljada stranaca je prošle godine položilo zakletvu za služenje u amerièkim oružanim snagama. To predstavlja èetiri odsto svih regruta. No, amerièki vojni zvaniènici ne prihvataju kritiku da primanje stranih državljana u amerièku vojsku predstavlja bezbednosni rizik. Predstavnik Pentagona, potpukovnik Rajan Jantis objašnjava zbog èega smatra da su mali izgledi da pripadnici Al-Kaide ili neke druge teroristièke organizacije prodru u redove amerièke vojske.

“Istina, sve je moguæe. Meðutim, preduzimamo adekvatne i odavno proverene bezbednosne mere za minimiziranje takvog rizika”.

Potpukovnik Jantis navodi da regruti pre svega moraju da poseduju takozvani zeleni karton, odnosno dozvolu trajnog boravka u Sjedinjenim Državama, i da prolaze kroz opsežnu proveru identitet:

“Kada se prijave na regrutaciju prvo moraju da obave razgovor sa regrutnim zvaniènikom. Takoðe moraju popuniti prilièno veliki broj formulara, u kojima se upisuju svi moguæi podaci o kandidatu, odakle je i šta je do sada radio. Sve te podatke potom proverava nekoliko službi bezbednosti.”

Samo u kopnenim snagama amerièke vojske ima preko šest hiljada stranaca. Razlièiti su razlozi zbog kojih se prijavljuju u vojsku. Neki to èine iz patriotizma prema svojoj novoj domovini, drugi da bi stekli beneficije za bolje obrazovanje ili obuku za rad, a neki da bi što pre stekli amerièko državljanstvo. Potpukovnik Jantis takoðe istièe da ne postoje posebne jedinice u koje se izdvajaju takvi regruti. Oni su potpuno integrisani u kopnene snage. Ipak, nije im dozvoljen pristup osetljivim pozivima za koje je potrebna posebna bezbednosna dozvola.

“Njima se ne dozvoljava pristup poverljivim informacijama niti mogu steæi dozvolu za uvid u takav materijal pre nego što postanu amerièki državljani”.

Isto se odnosi i na druge rodove vojske. Stranci ne mogu biti ukljuèeni u veæinu tehnièkih programa koji su vezani za elektroniku, obaveštajni rad i obuku u specijalnim komandoskim veštinama. Medjutim, u procesu regrutacije ipak se dogaðaju i prevare. Nedavno je otkriven incident u kojem su jedan poruènik i tri regruta iz finansijskih razloga pomogli nedozvoljenu regrutaciju 47 Afrikanaca. Veæina Afrikanaca je u medjuvremenu otpuštena iz vojske, dok jedan od njih èeka na deportaciju.

Èak i u sluèaju da terorista uspe da izbegne sve bezbednosne predostrožnosti to mu ne bi mnogo vredelo -- kažu amerièki vojni zvaniènici, koji tvrde da bi se potencijalni operativac al-Kaide našao u situaciji u kojoj bi malo šta mogao da preduzme u smislu špijunaže ili teroristièke aktivnosti, a sam bi sebe verovatno i raskrinkao sumnjivim ponašanjem.

Amerièka vojska radi u poslednjih nekoliko godina na tome da iz svojih redova ukloni sve one koji zastupaju ekstremna gledišta, koji su povezani sa uliènim bandama i prestupima verske i rasne mržnje. Predstavnici Pentagona navode da je bilo malobrojnih sluèajeva da su vojnici nosili majice sa nacistièkom svastikom ili znakom Kju-klaks-klana, ili da su odbijali da rade sa crnim i jevrejskim regrutima. Slièno tome, operativci Al-Kaide bi na sebe verovatno skrenuli pažnju prigovaranjem ili odbijanjem da rade sa ženama i Jevrejima -- ukazuju amerièki vojni predstavnici.

XS
SM
MD
LG