Linkovi

Prijavila se šestorica optuženih - 2002-04-23


Šestorica optuženih koji su izrazili spremnost za dobrovoljnu saradnju sa Haškim tribunalom dužni su da se u dogovorenom roku pojave pred tim sudom, kada æe Savezna i republièke vlade dostaviti garancije da se brane sa slobode do poèetka procesa. Ukoliko se udogovorenom roku ne pojave pred Tribunalom u Hagu, smatraæe se da su odustali od saradnje i sprovešæe se redovna zakonom predviðena procedura, saopštilo je savezno Ministarstvo pravde. Za one koja su na spisku Haškog tribunala, a nisu se dobrovoljno odazvali, Savezno ministarstvo pravde sutra æe dostaviti optužnice Okružnom sudu u Beogradu.

Tim povodom šef poslanièkog kluba vladajuæe koalicije u republièkom Parlamentu Èedomir Jovanoviæ je rekao da su svi rokovi obavezujuæi i da su sve osobe koje su želele da iskoriste pogodnosti garantovane zakonom, mogle to da urade do ovog trenutka a novih prolongiranja neæe biti. Oni koji su kontaktirali savezno Ministarstvo pravde i Okružni sud biæe tretirani u skladu sa zakonom kao osobe kojima æe se pružiti garancija, a svi drugi æe biti privedeni sudu i potom isporuèeni Haškom tribunalu u skladu sa zakonom, rekao je Jovanoviæ.

Jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica ocenio je da se državni organi moraju ozbiljno odnositi prema svim svojim obavezama kada su u pitanju optuženi koji su se dobrovoljno javili Haškom tribunalu i ocenio da ta predaja svakako nije povod za izražavanje zadovoljstva niti za bilo kakvo likovanje. Uvažavajuæi realnost sveta u kome živimo, mogu da kažem samo da je reè o meðunarodnoj obavezi koja se ne može izbeæi i da je za sve bolje da se ona odvija po zakonu, rekao je Koštunica i dodao da sam Haški sud, koji se dosad nije pokazao ni preterano istinoljubivim, ni preterano pravdoljubivim, sada ima moguænost da nešto promeni u predstavi koju veæina Srba ima o njemu. Ne mislim pritom samo na puštanje na slobodu do poèetka suðenja optuženika koji su se dobrovoljno prijavili, uz garancije vlada na saveznom i republièkom nivou veæ mislim na to da je na negativnu predstavu o Tribunalu najviše uticalo to što su iz redova srpskog naroda na prostoru nekadašnje SFRJ uglavnom optuživani njegovi èelnici a sa drugim narodima to nije sluèaj, rekao je Koštunica uz ocenu da bi Haški sud kao organ Ujedinjenih nacija trebalo da bude instrument prava i istinske pravde a ne sredstvo za vršenje beskonaènih pritisaka onih faktora na meðunarodnoj sceni koji bi da sude svima, a da se njima nipošto ne sudi. Pomoænik saveznog ministra pravde Nebojša Šarkiæ rekao je da šestorica optuženika imaju rok od 15 dana da odu u Hag.

U medjuvremenu, hrvatski ministar inostranih poslova Tonino Pucula boravio danas u Beogradu i imao veoma uspešne susrete sa jugoslovenskim zvaniènicima. Odnosi Hrvatske i Jugoslavije napreduju u pravom smeru i pravim tempom, ocenili su šefovi diplomatija Hrvatske i Jugoslavije Tonino Picula i Goran Svilanoviæ. Posle jednoipoèasovnog razgovora u jugoslovenskom ministarstvu inostranih poslova hrvatski ministar Tonino Picula je rekao da se konaèno može prestati govoriti o normalizaciji odnosa jer je nastupila faza ulaska u normalne odnose. Verujem da smo postavili dobre temelje dobrosusedstva i partnerstva, rekao je Picula.

Jugoslovenski ministar inostranih poslova Goran Svilanoviæ saglasio se sa svojim gostom da su odnosi izmeðu dve zemlje u usponu, ali je dodao da je svestan pitanja koji ih optereæuju. Kada kažem da odnosi napreduju, ne mislim da ništa više ne optereæuje te odnose. Naprotiv, teška stradanja u proteklih nekoliko godina zaista su teret s kojim se suoèavamo ali na naèin koji omoguæava da razvijamo dobre odnose i danas i u buduænosti, rekao je Svilanoviæ.

Dvojica ministara potpisali su Protokol o naèelima identifikacije i utvrðivanja granica i izrazili uverenje da æe pitanje meðudržavne granice biti rešeno do kraja godine, ukljuèujuæi i završetak misije Ujedinjenih nacija na poluostrvu Prevlaka. Bilo bi dobro da uverimo meðunarodnu zajednicu da je ostanak misije nepotreban jer izmeðu dve zemlje doista možemo govoriti o potpuno novoj fazi odnosa, a odnosi izmeðu Zagreba i Beograda nikad nisu samo bilateralni odnosi, što je i snažna poruka da se menja kompletna situacija u regionu, rekao je ministar Picula. Njegov domaæin Goran Svilanoviæ ocenio je da je pitanje državnog razgranièenja pre psihološko nego teritorijalno ili politièko pitanje i ocenio da je povratak izbeglica i teškoæe sa kojima se suoèavaju centrani problem u oèima jugoslovenske javnosti kada je reè o odnosima Zagreba i Beograda. Povratak izbeglica, prognanika i njihove imovine za ovu hrvatsku vladu nije politièko pitanje, rekao je Picula i dodao da je vlada Hrvatske spremna da donese ambiciozne planove i da ih realizuje do kraja ove godine.

Picula je u razgovoru sa predsednikom Veæa republika jugoslovenske skupštine Srðom Božoviæem rekao da Hrvatska podržava ulazak Jugoslavije u Savet Evrope i njeno ukljuèivanje u evropske integracije.

XS
SM
MD
LG