Linkovi

Svetska banka treba da izmeni naèin za pomaganje zemljama u razvoju - 2002-04-19


SAD bi želele da svetska Banka obezbedi više direktnih beskamatnih zajmova najsiromašnijim zemljama u razvoju Medjutim, evropskie èlanice svetske banke smatraju da su amerièki predlozi suviše ambiciozni i da bi mogli da ugroze kreditni status i budžet Svetske banke. Amerièki serketar za finansije, Pol O”Nil optužuje zapadnoevropske zemlje da su više zainteresovane da oèuvaju vodeæu ulogu Svetske banke kao zajmodavca nego da se bore protiv siromaštva. On oèekuje da æe tokom predstojeæeg zasedanja medjunarodnih finansijskih institucija u Vašingtonu oko tog pitanja doæi do žustre debate. Predsednik Svetske banke Džems Volfenson kaže da æe se držati na marginama rasprave glavnih deonièara u Svetskoj banci i istièe da je prioritet da se poveæa obimafinansijske pomoæi siromašnim zemljama.

”Naše gledište je, drago mi je što to mogu da kažem, gledište posmatraèa. Ljudi o kojima govorite su moji šefovi. Oni su vlasnici banke. Oni moraju da donesu odluku o tome koliko sredstava æe da izdvoje za Medjunarodnu agenciju za razvoj. Ja podržavam ideju o beskamatnim zajmovima koje ova agnecija može da obezbedi. Ali, na njima je da donesu odluku o tome.“

Medjuanarodna agencija za razvoj je pridružena agencija Svetske banke, koja dodeljuje zajmove po niskim kamatnim stopama najsiromašnijim zemljama. Sekretar O’Nil je domaæin ministrima finansija Grupe sedam najrazvijenijih zemalja koji se takodje sastaju danas. Pored naèina za smanjenje siromaštva, ministri Grupe sedam æe razmotriti i nedavne protekcionistièke mere amerièke vlade, kampanju za oduzimanje finansijskih sredstava teroristièkih organizacija i izglede svetske privrede. Proširena grupa ministara i odbora Svetske banke i MMF-a se sastaje danas i sutra. Nekoliko hiljada demonstarnata, od kojih neki protestuju protiv podrške SAD Izraelu, dok se drugi protive globalizaciji, planiraju proteste tokom ovih sastanakka. Medjutim, vašingtonska policija nagoveštava da je spremna da spreèi bilo kakvo narušavanje ovih skupova.

XS
SM
MD
LG