Linkovi

Završena donatorska konferencija za Avganistan - 2002-01-22


Kako se bližio kraj konferencije, šef prelazne vlade, Hamid Karzai je nastojao da uveri donatore da æe sredstva biti iskljuèivo korišæena za dobrobit avganistanskog naroda. “Lièno æu se potruditi da novac od pomoæi ne zloupotrebljavaju ni pojedinci, niti organizacije ili bilo ko drugi. Tu æe pomoæ dobiti narod Avganistana i ako ga ne dobije, upoznaæemo vas sa tom èinjenicom. Apsolutno neæemo dozvoliti da se to desi.”

Dok veæina delegata smatra da je konferencija uspela, neki postavljaju pitanje kada æe Avganistan poèeti da dobija pomoæ i da li æe dopasti u ruke korumpiranih èlanova vlasti.

Funkcioneri Sjedinjenih Država trebalo bi uskoro da otputuju u Kabul radi osnivanja komisije koja bi trebalo da pomogne u regulisanju fondova. Organizatori konferencije su u završnoj deklaraciji naveli da æe Svetska banka uspostaviti posaeban fond preko koga æe se koristiti dobijena sredstva, u saradnji sa avganistanskom privremenom vladom. Japanski izaslanik za Avganistan, Sadako Ogata je na konferenciji za novinare rekla da æe pomoæ biti dodeljena pod uslovom da sve avganistanske etnièke zajednice budu ukljuèene u proces obnove, za koji je rekla da æe biti spor:

“Èak ako bude nekih teškoæa na tom putu, ne treba da odustajemo. Ako bi uèesnici konferencije digli ruke to bi za avganistanski narod bilo veoma loše. Vremenom i istrajavanjem, stvari obièno poènu da se kreæu napred.”

Rekavši da Sjedinjene Države treba da nastave rat protiv terorizma, amerièki sekretar za finasije, Pol O’Nil je takoðe pohvalio rezultat konferencije:

“Ljudi su došli i obeæali pomoæ. Iznosi su u priliènoj meri usklaðeni sa procenjenim potrebama”.

Pomoæ koja je obeæana za sledeæih nekoliko godina iznosi 4 ipo milijarde dolara. Skoro dve milijarde dolara æe biti upotrebljeno za finansiranje rada vlade, ponovno otvaranje škola, rašèišæavanje mina i obezbedjivanje zdravstvene zaštite.

XS
SM
MD
LG