Linkovi

Džon Bolton o raketama i terorizmu - 2001-12-20


B.M.: Šta jednostrano povlaèenje SAD iz sporazuma o antibalistièkim raketama znaèi za buduæe odnose izmedju SAD i Rusije i, šire gledano, Evrope?

Dž.B.: Odnosi izmedju SAD i Rusije su veoma dobri kao rezultat naših nastojanja tokom protekle godine da objasnimo Rusiji novi strateški okvir koji želimo da uspostavimo sa tom zemljom. Kada je predsednik Buš rekao da želi da nastavi korisnu saradnju sa Rusijom, i posle povlaèenja iz sporazuma o antibalistièkim raketama, mnogi su izrazili bojazan da bi taj akt moglo da ima negativne posledice za amerièko-ruske odnose, što se nije dogodilo. Predsednik Putin je jasno rekao da sa nestrpljenjem oèekuju posetu predsednika Buša Rusiji na proleæe iduæe godine i da se nada da ce Rusija i SAD saradjivati na smanjenju arsenala bojevih nuklearnih glava. Mada se Putin ne slaže sa našim povlaèenjem iz sporazuma o anti-balistièkim raketama, on ne smatra da se to na negativan naèin odrazilo na bilateralne odnose izmedju dve zemlje. Što se tièe Evrope, protekle godine smo ukazivali na opasnost od odmetnièkih država koje bi mogle da lansiraju balistièke rakete. Mi smo razgovarali sa evropskim vladama o izgradnji efikasnog sistema protivraketne odbrane. To æe pomoæi da, uopšte uzevši, uspostavimo stabilniju stratešku situaciju u periodu posle hladnog rata.

B.M.: Mnogi struènjaci su upozorili da bi napuštanje sporazuma o antibalistièkim raketama i izgradnja protivraketnog odbrambenog sistema mogli da izazovu truku u naoružanju. Da li se slažete sa tom procenom?

Dž.B.: Ne. Sasvim suprotno, u kontekstu rusko-americkih odnosa, u narednih desetak godina doæi æe do znacajnog smanjenja arsenala strateškog nuklearnog oružja. Mada se današnji svet u velikoj meri razlikuje od onoga iz perioda hladnog rata, predsednik Buš i predsednik Putin su uspeli da uspostave zavidan nivo poverenja i unaprede amerièko-ruske odnose, što nam omoguæava da smanjimo nuklearni arsenal. Uz druge promene u amerièkom vojnom establišmentu, mi smo danas u daleko stabilnijoj situaciji u odnosu na tu zemlju, a to se može reèi i za naše odnose sa Kinom. Novonastala situacija neæe izazvati trku u naoružanju. Bez obzira na odluku SAD u vezi sa protivraketnim odbrambenim sistemom, Kina æe urditi ono što smatra potrebnim u domenu svog nuklearnog naoružanja. U svakom sluèaju, delotvoran protivraketni odbrambeni sistem bi onemoguæio bilo kakvo ucenjivanje napadom nuklearnim oružjem, a nama pružio moguænost da odigramo efikasniju ulogu u stabilizovanju situacije širom sveta.

B.M.: Predsednik senatskog odbora za spoljnopoliticke odnose, Džozef Bajden, izrazio je protivljenje amerièkom povlaèenju iz sporazuma o antibalistièkim raketama ukuzujuæi da stvarnu opasnost za SAD predstavljaju terorizam i oružje masovnog uništenja. U kojoj meri je ta opasnost prisutna u svetu, posebno na Balkanu?

Dž.B.: Opasnost od terorizma nakon napada 11. spetembra je svima jasna. Èinjenica da æemo nastaviti sa izgradjnom protivraketnog odbrambenog sistema ne znaèi da ne bi treblao da preduzmemo druge korake radi zaštite SAD i naših saveznika od terorizma. Teroristièki napadi na SAD su, na nesreæu, pokazali da bi teroristi koji su spremni da pobiju nevine civile, svakako iskoristili i tehnologiju balistièkih raketa, da su je imali. Predsednik Buš je jasno stavio do znanja da zemlje koje su u prošlosti davale utoèište ili podsticale terorizam, moraju promeniti svoj stav. Teroristièki napadi na SAD su takodje pokazali da je naša predanost spreèavanju širenje oružja masovnog uništenja u stvari sastavni deo naše kampanje protiv terorizma. Prema tome, izrazena bojazan povodom našeg povlacenja iz sporazuma o antibalistièkim raketama je neosnovana. Ponavljam, naši odnosi sa Rusijom su stabilni, neæe doæi do trke u naoružanju, a to æe dovesti do stabilnije globalne situacije.

B.M.: Da li postoji potencijalna opasnost od terorizma na Balkanu?

Dž.B.: Terorizam na Balkanu je predmet velike zabrinutosti, naroèito u svetlu uništenja mreže Al Kaida u Avganistanu. Nema sumnje da æe neki èlanovi te mreže pokušati da pobegnu u neke druge zemlje, van Avganistana. Oni æe nastojati da se prebace u zemlje slobodnijeg društva gde bi mogli da možda neprimeæeni nastave svoj posao. Svi mi koji smo zabrinuti zbog opasnosti od terorizma moramo biti svesni da æe teroristi pokušati da pobegnu i moramo obratiti posebnu pažnju na saradnju sa balkanskim zemljama da bi se obezbedilo da se teroristi izvedu pred lice pravde.

XS
SM
MD
LG