Linkovi

Evropa i evro - 2001-12-03


Premijer Žan-Klod Žunker, u intervjuu agenciji “Frans pres”, rekao je da dolazak jedinstvene monete znaèi da je Evropska unija definitivno opstala. U 12 od 15 èlanica Evropske unije, papirne i novèanice i kovani novac evra æe uæi u opticaj poèetkom iduæe godine. To znaèi da putnici kroz te zemlje više neæe morati da troše vreme na promenu valute.

Iako je 1. januar dan na koji æe evro uæi u široku upotrebu, on se veæ gotovo dve godine koristi u bankarskim i poslovnim obraèunima. Premijer Žunker je predoèio da bi tri velike sile u takozvanoj evrozoni - Nemaèka, Francuska i Italija - trebalo pomno da prate svoju ekonomsku politiku, da bi osigurale glatko korišæenje evra. Žunker je istakao da je èinjenica da se u tim zemljama sada polako pomalja budžetski deficit samo prolazna pojava, koja neæe ugroziti dugoroèna nastojanja da se uèvrsti sektor javnih finansija. Ipak, Žunker je rekao da je razoèaran stepenom saradnje izmeðu ekonomskih strategija u evrozoni u ovom trenutku:

“Svi mi, a posebno velike zemlje, ne razumemo u potpunoj meri naèin na koji kolektivno treba da koristimo novu monetu”, rekao je predsednik Luksemburške vlade, dodavši da æe zemlje morati da se naviknu na ideju da više nemaju iskljuèivu kontrolu nad voðenjem sopstvene privrede.

Žunker je takoðe sugerisao da bi evrogrupa, koja okuplja ministre finansija 12 država evrozone, trebalo da ima rotirajuæe predsedništvo, koje bi se menjalo svake dve ili tri godine. Evropska unija takoðe ima rotirajuæe predsedništvo koje dozvoljava pojedinaènim èlanicama da usaglašavaju poslovanje Unije svakih šest meseci.

Žan-Klod Žunker je bio ministar finansija Luksemburga od 1989, da bi postao predsednik Vlade 1995. Uz svog holandskog kolegu Vima Koka, on je jedini aktivni zvaniènik Evropske unije koji je uèestvovao u stvaranju evra još od pregovora u Mastrihtu 1991, koji su otvorili put za uspostavljanje jedinstvene monete. Od 15 èlanica Evropske unije, tri su ostale izvan evrozone. Britanija, Švedska i Danska nameravaju da zadrže svoje nacionalne monete.

XS
SM
MD
LG