Linkovi

Konferencija o buduænosti Avganistana - 2001-11-30


Zvono za uzbunu èulo se u petak pre podne, kada su Ujedinjene nacije objavile da je Hadži Abdul Kadir, guverner jedne od pokrajina i jedan od malog broja Paštuna u Severnom savezu, napustio konferenciju pošto se posvadjao sa drugim èlanovima svoje delegacije. Kadir je kasnije, u intervjuu za Paštunski servis Glasa Amerike, izjavio da je napustio konferenciju zbog toga što Paštuni, inaèe najbrojniji narod u Avganistanu, nisu adekvatno zastupljeni na konferenciji.

Ujedinjene nacije su saopštile da im je veoma žao što je on napustio sastanak, ali da njegov odlazak neæe poremetiti razgovore. Druga teškoæa, koja je nagovestila dalje probleme u Severnom savezu, pojavila se kada je njen nominalni vodja Burhanudin Rabani prigovorio da se njegova delegacija na konferenciji nalazi pod pritiskom da pristane na to da imenuje èlanove privremenih tela, o èijem osnivanju su se dogovorile sve èetiri grupe. Rabani je izjavio u Kabulu da bi delegati za privremeni zakonodavni savet trebalo da budu izabrani u Avganistanu, a ne u Nemaèkoj. Predstavnik Ujedinjenih nacija Ahmad Favzi je rekao da svetska organizacija oèekuje od lidera Severnog saveza, u Kabulu, da poštuju svaki dogovor koji bude postignut u Nemaèkoj:

”Imamo reè gospodina Rabanija da æe poštovati svaki ishod razgovora u Bonu. A kada sporazum u Bonu bude zakljuèen, šef delegacije Severnog saveza Junus Kanuni nas uverava da æe on biti prenet u Kabul i sproveden u delo.“

Ujedinjene nacije kažu da im je još uvek cilj da se do subote uveèe postigne sporazum o privremenom izvršnom i zakonodavnom telu. Ali u tom procesu bi moglo da dodje do zastoja, jer èetiri grupe ne mogu da se dogovore koga bi sve trebalo imenovati u ta dva tela. Predstavnik Ujedinjenih nacija, Ahmad Favzi:

”Pažnja je uglavnom usredsredjena na strukturu, sastav i osnivanje privremenih vlasti, kako privremenog vrhovnog saveta tako i privremene administracije. Pronalaženje pravih ljudi koji bi sedeli u tom savetu i koji bi upravljali zemljom u privremenoj administraciji nije lak posao. Postoji jednoglasnost u nekoliko stvari, kao što je potreba stvaranja nove vlade koja bi trebalo da preuzme vlast u Kabulu, ali još uvek nema konsenzusa o tome ko bi trebalo da budu ti ljudi.“

Predstavnik Ujedinjenih nacija je rekao da se proces sporo približava dogovoru. Ali jedan evropski diplomata - posmatraè na razgovorima kaže da se možda pojavila još jedna prepreka. On kaže da delegacija Severnog saveza nagoveštava da æe joj biti potrebno više vremena da se konsultuje sa štabom u Kabulu o liènostima koje bi trebalo da imenuje za položaje u privremenoj vladi. To bi moglo da utièe na rok koji su Ujedinjene nacije postavile za okonèanje razgovora, i pokrene nove sumnje u èvrstinu Severnog saveza.

XS
SM
MD
LG