Linkovi

Kakva buduænost predstoji Makedoniji? - 2001-11-29


Skopski predstavnik Medjunarodne krizne grupe, Ed Džozef, koji podržava avgustovski mirovni sporazum i u èiju uspešnu realizaciju veruje, zabrinut je zbog moguænosti da æe nacionalistièki nastrojeni Makedonci, posebno predsednik Sobranja Stojan Andov i premijer Ljubèo Georgijevski, pokušati da sabotiraju sporazum:

”Radi se o kljuènim liènostima, o predsedniku skupštine i premijeru, koji žele da podele zemlju i koji ne veruju u zajednièki život sa Albancima,“ kaže on.

Ed Džozef, koji je to mišljenje izrazio na skupu o Makedoniji održanom juèe u centru ”Vudrou Vilson,“ ovde u Vašingtonu, dodaje da je skeptièan da æe Makedonija, u kojoj jednu treæinu stanovništva èine Albanci i koja je okružena neprijateljskim susedima, uspeti kao multietnièka država. On takodje izražava zabrinutost zbog èinjenice da su ostvarenja makedonskih Albanaca uglavnom rezultat vojne operacije organizovane iz susednog Kosova:

”Da li je to bilo uvodjenje nasilja? Šta može tu da se kaže? Kosovo je bilo baza Oslobodilaèke nacionalne armije, i to je èinjenica. A dokaz je da je K-FOR, nakon što je zauzeo agresivniji stav, uspeo da zaustavi te ljude na granici. Pripadnici K-FOR-a su èak razmenjivali pušèanu vatru sa pripadnicima ONE. Ne znam šta još tu mogu da dodam osim da su to èinjenice.“

Podsetimo se da je prema odredbama sporazuma, ONA rasformirana i da je predala svoje oružje medjunarodnim mirovnim snagama. Bivši amerièki diplomata, sada na èelu Balkanskog projekta pri ”Amerièkom istitutu za mir,“ Danijel Server, kaže da na obe strane, i makedonskoj i albanskoj, postoje pritisci da se sporazum ne sprovede u delo:

”Imajte na umu da opšte stanje u Makedoniji nije dobro. Korupcija i kriminal dominiraju i na jednoj i na drugoj strani. Politièke stranke su nerazvijene, politièko vodjstvo nezrelo. Ekonomski uslovi su užasni. Neprijateljski nastrojeni susedi, neizvesnost o konaènom statusu Kosova,.. to je nevesela stvarnost, bar što se tièe Albanaca. A tu su i tvrdi uticaji nekih ljudi u makedonskoj i albanskoj dijaspori koji šalju novac za ekstremistièke ciljeve.“

Danijel Server dodaje da je potrebno snažno politièko vodjstvo, kako na makedonskoj tako i na albanskoj strani, da bi mirovni sporazum uspeo. Makedonski ambasador u SAD, Nikola Dimitrov, koji je u svojstvu savetnika makedonskog predsednika za nacionalnu bezbednost bio aktivan u pregovorima koji su doveli do mirovnog sporazuma, izjavio je da æe sledeæih nekoliko meseci biti kritièan test za mirovni sporazum. Sledeæi korak je, smatra on, povratak makedonske policije u podruèja koja su bila pod kontrolom albanskih pobunjenika:

”Presudno pitanje koje treba rešiti uz blisku saradnju sa NATO-om, OEBS-om i posmatraèima Evropske unije, jeste povratak snaga bezbednosti. Istovremeno treba uputiti vrlo jasnu i odluènu politièku poruku onima koji žele da pribegnu nasilju, da æe biti tretirani kao teroristi. Ukoliko se to ostvari, mislim da ima mesta optimizmu.“

Ekspert ”Medjunarodne krizne grupe“ Ed Džozef se slaže da ima mesta za optimizam. On, medjutim, izražava zabrinutost da su dogadjaji proteklih 9 meseci uneli polarizaciju u makedonsko društvo i naveli neke makedonske politièare da se okrenu Srbiji i Bugarskoj zbog -- kako se izrazio -- anti-albanskog savezništva.

XS
SM
MD
LG