Linkovi

Balkanolog Januš Bugajski o buduænosti Kosova - 2001-11-21


Po reèima Januša Bugajskog, neizbežan je konflikt izmeðu oèekivanja kosovskih Albanaca da zahvaljujuæi novom parlamentu, vladi i predsedniku mogu samostalno upravljati i ogranièenja koja predviða misija UN-a na Kosovu:

”Pored pitanja nezavisnosti, druga pitanja kao što su velièina budžeta, obim samouprave i uticaj na spoljnu i unutrašnju politiku su takoðe kljuèna. Mislim da æe dolaziti do sve veæeg konflikta izmeðu birokrata UN-a, mandata UNMIK-a i novoizabrane vlasti u Prištini.”

Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu bi trebalo da bude privremena vlast, koja bi trebalo da omoguæi da lokalne vlasti preuzimaju sve veæu odgovornost u upravljanju, smatra Januš Bugajski koji ocenjuje da se dogaða upravo suprotno:

“Izgleda da, gde god se nalazi, misija Ujedinjenih nacija preuzima ulogu nekakve vlade. Nažalost, Kosovo se pretvara u protektorat. Možda je preoštro reæi kolonija, ali svakako postaje protektorat, odnosno štiæenik meðunarodne zajednice. Smatram da to nije dobro za Kosovo ni za širi region. Posebno sa stanovišta politike Sjedinjenih Država, koje bi želele da se na Balkanu realizuje samostalna uprava i da region napreduje u pravcu integracije u evropsku i transatlantsku zajednicu. Mogli bi se naæi u paradoksalnoj situaciji da politika Ujedinjenih nacija u narednom periodu bude u suprotnosti sa amerièkom politikom. ”

Bez obzira na moguæe teškoæe, direktor odelenja za Evropske studije smatra da je Kosovo veæ krenulo putem sticanja nezavisnosti:

“Održali su sada veæ druge slobodne i pravedne demokratske izbore. Mislim da nakon uspostavljanja centralne vlasti, Priština može da poène da vrši pritisak na Ujedinjene nacije radi ostvarivanja sve veæe samouprave. U ovom trenutku meðunarodna zajednica ne želi da razmišlja o konaènom statusu Kosova jer strepi od moguæih posledica u širem regionu. Meðutim, veæ naproleæe -- kada treba da se održi referendum o nezavisnosti Crne Gore -- meðunarodna zajednica æe biti suoèena sa kljuènim pitanjem jugoslovenske federacije, koja bi lako mogla da se ugasi. Odlaganje pitanja statusa Kosova održava status kvo, koji bi, s vremenom, mogao da postane sve nestabilniji. Meðunarodna zajednica, pre ili kasnije mora da reši status Kosova. Meni se èini da je bolje da se on rešava sa legalno izabranom vlašæu u Prištini nego da se rizikuje politièki vakuum i dalja opasna nestabilnost”.

Na primedbu da meðunarodna zajednica insistira da status Kosova treba da se reši dijalogom izmeðu Prištine i Beograda, naš sagovornik kaže da pitanje oko kojeg postoje dijametralno suprotna stanovišta nema nikavog izgleda da bude rešeno razgovorima. “Beograd ne prihvata nezavisnost, a Kosovo odbacuje ostanak u okviru Srbije ili Jugoslavije, prema tome manevarskog prostora nema”, kaže Bugajski. Pregovori su jedino moguæi izmeðu dva suverena entiteta, Kosova i Srbije, smatra Bugajski. Upitan da li nezavisno Kosovo može ekonomski da opstane, ekspert Centra za strateška i meðunarodna istraživanja je rekao:

“Prvo, privredni opstanak ne zavisi od velièine jedne zemlje. Na primer, Jugoslavija nije ekonomski samostalna, ona u potpunosti zavisi od meðunarodne zajednice. Ona je višestruko bankrotirana država, optereæena ogromnim dugovima. Drugim reèima, privredna suverenost ne zavisi od velièine zemlje, veæ je pitanje ekonomskih zakona, tržišne ekonomije i preduzetništva. Nezavisno Kosovo ima veæe šanse da postane entitet sa slobodnim tržištem, srednjom klasom i preduzetnièkim duhom nego ako ostane deo Jugoslavije u kojoj energiju troši na politièki opstanak, ili ima status protektorata koji zavisi od meðunarodne zajednice.”

Po oceni uglednog balkanologa, moguæe buduæe priznavanje nezavisnosti Kosova zavisi i od spremnosti albanskih lidera da unapred jasno predoèe da su protiv bilo kakve izmene granica Kosova. “To je apsolutno kljuèno” - smatra Bugajski, jer - kako kaže: “Pokušaj menjanja granica federalnih jedinica bivše Jugoslavije mogao bi uvesti opasan presedan za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i samu Srbiju. To je nešto što bi moglo doneti samo novi krug nestabilnosti, i potpuno je neprihvatljivo sa stanovišta meðunarodne zajednice”, zakljuèio je Januš Bugajski.

XS
SM
MD
LG