Linkovi

Nastojanja da se spreèi finansiranje terorizma - 2001-11-09


U Kini Havala znaèi ”leteæi novac“, a na Bliskom Istoku i u južnoj Aziji - ”poverenje“. Ekspert za pranje novca sa Kejto instituta, Hakobo Rodrigez, kaže da su oba prevoda adekvatna zato što je ovaj sistem zasnovan na poverenju i transferu novèanih sredstava tako brzo da izgleda kao da novac leti: ”Novac se ne prebacuje. Naèin na koji se operacija obavlja se sastoji u tome da osoba koja šalje novac odlazi u kancelariju Havale i tamo polaže sumu za koju dobija šifru o kojoj se obaveštava onaj ko æe primiti novac na drugoj lokaciji“.

Tada agent Havale javlja šifru i informaciju o novcu putem telefona ili faksa na mesto gde novac treba da bude podignut. Struènjak za medjunarodni kriminal, Nikos Pasas, kaže da tada onaj ko treba da primi novac odlazi u kancelariju Havale, daje svoju petocifrenu šifru i dobija novac. Da bi dva agenta Havala sistema poslala i primila novac, prema Pasasovim reèima, može da bude potrebno nekoliko novèanih transakcija: ”Ako ja izravnavam raèune sa svjim kolegom posle izvesnog vremena, na primer u Indiji, ono što ja mogu da uradim je da ovde kupim odredjenu kolièinu zlata, prošvercujem ga u tu zemlju i onda zaradu iskoristim kako bih izravnao raèun“.

Pošto agenti Havale izravnaju raèune, kaže Hakobo Rodrigez, svi pismeni tragovi transakcije u pitanju bivaju uništeni: ”Dakle iza te transkacije ne ostaju nikakvi dokumentovani tragovi, jer obièaj, posebno u zemljama Bliskog Istoka, nalaže da se unište svi podaci o transakciji pošto se ona u potpunosti obavi“.

Nedostatak podataka uèinio je Havalu privlaènom za krijumèare narkotika ili teroriste poput Osame bin Ladena. No, generalno uzev, Rodrigez kaže da kriminalci èine mali broj onih koji koriste Havalu: ”Veæina ljudi koji koriste Havalu su vrlo siromašni, reè je o onima koji nemaju pristupa zvaniènom bankovnom sistemu. Veæina njih su gradjani koji poštuju zakon“.

Medjutim, privlaènost Havale za kriminalce zbog moguænosti prikrivanja novèanih transakcija bi uskoro mogla da nestane. Novi antiteroristièki zakon koji je nedavno usvojen u Kongresu stavlja i Havalu pod nadzor Sekretarijata za finansije kao i sve ostale regularne banke.

XS
SM
MD
LG