Linkovi

Strategija Pentagona u Avganistanu - 2001-11-03


Vojna operacija koju predvode SAD poèela je pre svega 4 nedelje, a amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld kaže da se progres ostvaruje iz dana u dan dok se tuku ciljevi talibana i al Kaide, pa èak i oni koji se skriveni u peæinama, tunelima i bunkerima. Donald Ramsfeld ukazuje da Petnagon sledi strategiju koja sadrži 3 faze: ”Najpre smo želeli da eliminišemo vazdušnu odbranu i vazdušne snage koliko je to moguæe da bismo mogli da letimo na visini koja garantuje uspeh. Kao drugo, gadjali smo èitav niz meta -- vojne objekte, komandne i kontrolne centre, aerodrome, piste. Kao treæe, koncentrisali smo se na snage koje se bore protiv Severnog saveza, i trupe koje se bore protiv talibana i al Kaide“.

Donald Ramsfeld istièe da je kampanja još uvek u treæoj fazi, odnosno da se pruža pomoæ opoziciji talibana. Razlog tome je što je bilo potrebno izvesno vreme da amerièke snage za vezu stignu na teren sa nekim od opozicionih grupa da bi pomogle u izboru ciljeva... Pentagon takodje dotura municiju i druge zalihe snagama Svernog saveza i drugih grupa. Ramsfeld kaže da se taj deo projekta odvija uz odredjenu zadršku zbog zabrinutosti da bi neke avgansitanske grupe mogle da pokušaju da izvuku korist iz novonastale situacije: ”Snabdevamo municijom i drugom opremom Severni savez i druge grupe koje se protive talibanima. Koliko nam je to moguæe, pokušavamo da utvrdimo da li æe ti ljudi uraditi nešto konkretno sa tom municjom ili æe je -- prodati. Naravno, želilmo da oni municiju koriste u svrhe kojima je namenjena“.

Medjutim, Donald Ramsfeld jasno daje do znanja da pomoæ, bez obzira da li se radi o vojnoj opremi ili gadjanju talibanskih ciljeva, ne znaèi da avgansitanske snage otpora moraju da slede amerièka naredjenja: ”Ti ljudi se ”odvajkada“ bore u Avganistanu. Ne možete da im pošaljete nekoliko ljudi koji æe im reæi šta da rade. Oni znaju šta hoæe, i oni æe dejstvovati u skladu sa onim što smatraju da je razumno“.

Amerièki zvaniènici nisu zabrinuti neminovnom neizvesnošæu koja poristièe iz èinjenice da æe talibanska opozicija sama odluèivati o kretanju svojih trupa. Pentagon smatra da æe se snage talibana i Al Kaide raspasti pod pritiskom vazdušnih napada, a i zbog same spoznaje da raste vojna moæ opozicionih grupa. A tu su i interni pristici uzrokovani dezertiranjem talibanskih boraca, prekidom komunikacija izmedju talibanskih vodja i jedinica na terenu, i sve veæim protivljenjem talibanima u samom narodu... U najboljem sluèaju, možda i neæe biti potrebno da se razmesti znatan broj amerièkih vojnika, smatra Pentagon. Medjutim, ukoliko scenarijo bude manje povoljan, Pentagon ne iskljuèuje rasproedjivanje velikog broja amerièkih vojnika. Zvaniènici dodaju da Pentagon ima nekoliko planova koji zavise od razvoja situacije... Opšte uzevši, u Pentagonu vlada optimizam. Donald Ramsfeld kaže da su u ranijim ratovima neprijatelji Amerike uvek na kraju posumnjali u razboritost svoje odluke da izazivaju Sjedinjene Drzave i amerièki narod. Prema njegovim reèima, negde u nekoj avganistanskoj peæini sedi terorista koji dolazi do istog zakljuèka.

XS
SM
MD
LG