Linkovi

Terorizam i imigranti - 2001-10-20


Najmanje trojica od 19 otmièara koji su izveli prošlomeseène napade u Njujorku i Vašingtonu, boravila su u zemlji ilegalno, a još nekolicina je možda upotrebila lažna imena prilikom ulaska u zemlju. Kongres sada - posle teroristièkih napada - traži naèin da pojaèa sistem ulaska u zemlju. Senator Sem Braunbek iz države Kanzas je vodeæi èlan republikanske stranke u senatskom Pododboru za useljenièka pitanja: “Imajuæi u vidu da su osobe odgovorne za napade na Svetski trgovinski centar i Pentagon došle iz inostranstva, razumljivo je što naši graðani pitaju kako su ti ljudi ušli u Sjedinjene Države i šta može da se uèini da drugi poput njih to ponovo ne uèine.”

Zvaniènici imigracione službe su predoèili kongresmenima da æe za dovoðenje sistema u red biti potrebni vreme, novac i rad. Džems Ziglar, komesar Službe za imigraciju i naturalizaciju, objašnjava da se svake godine obavi više od 350 miliona prekograniènih prelazaka neamerièkih državljana, zbog èega je izuzetno teško uæi u trag pojedincima kojima je istekla viza. Ziglar takoðe kaže da suštinski znaèaj ima poveæanje saradnje imigracione vlasti sa amerièkim obaveštajnim agencijama, što bi im pomoglo da budu na osmatraènici - prema osumnjièenim teroristima: “Razmena takvih podataka i njihovo stavljanje na uvid svim zainteresovanim u ovom procesu, za nas ima apsolutno kritiènu važnost - da bismo imali èvrstu odbranu od ljudi koji dolaze u našu zemlju i žele da joj naškode.”

Osim toga što traže više granièara i imigracionih inspektora, federalni zvaniènici se takoðe kreæu u pravcu razmeštanja usavršene tehnologije za prepoznavanje crta lica koja može da pomogne u identifikaciji osumnjièenih terorista na osnovu facijalnih karakteristika èak i ako koriste lažna imena, kako objašnjava Meri Rajan, pomoænica državnog sekretara za konzularne poslove: “Uskoro æemo isprobati moguænosti softvera za prepoznavanje karakteristika lica, pomoæu kojeg se podnosioci zahteva za vize uporeðuju sa fotografijama osumnjièenih terorista u bazi podataka. Želimo da proširimo broj tih fotografija kroz saradnju sa drugim vladinim agencijama.”

Zvaniènici Službe za imigraciju i naturalizaciju procenjuju da u ovom trenutku oko dva miliona stranih državljana boravi u Sjedinjenim Državama sa isteklim vizama, a oèekuje se da æe se taj broj svake godine poveæavati za 125 hiljada. Oèekuje se da æe Kongres uskoro razmotriti zakonodavne mere na osnovu kojih bi se obezbedilo više novca i osoblja za kontrolu ulaska u zemlju i pojaèavanje amerièke granice sa Kanadom - u okviru širenja kampanje Sjedinjenih Država protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG