Linkovi

Saradnja sa tribunalom još nije rešena - 2001-08-30


Savezni premijer Dragiša Pešiæ ocenio je da o modalitetima saradnje sa Haškim tribunalom treba i dalje razgovarati, jer je ta tema kamen spoticanja koji još nije otklonjen. Saradnja sa Haškim sudom mora se ostvarivati na zakonski naèin, bez jednostranih poteza i ispunjenja želja, rekao je Pešiæ i dodao da æe savezna vlast to pitanje morati vrlo brzo ponovo da otvori. Meðutim, srpski premijer Zoran Ðinðiæ ocenio je da savezni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom neæe moæi da bude usvojen u sadašnjem sazivu jugoslovenskog parlamenta zbog èega je, kako je rekao, ”neophodno da DOS u celini preuzme odgovornost za to pitanje.“ Povodom predstojeæe posete Karle del Ponte u Beograd, Ðinðiæ kaže da æe se razgovarati o nekoliko tema: da se nekim licima koja su na Haškoj optužnici sudi u našoj zemlji, da se ta lista negde zaustavi i o tome šta æe se dešavati sa 15 optuženih koji su na listi.

Komentarišuæi juèerašnji javni nastup pukovnika Vojske Jugoslavije Veselina Šljivanèanina, koga Haški sud optužuje za ratne zloèine, premijer Zoran Ðinðiæ je ocenio da je Vojska u nadležnosti predsednika Jugoslavije, da je Šljivanèanin u nadležnosti naèelnika Generalštaba VJ i zato predlaže da Koštunica zove Pavkoviæa i razgovara sa njim o statusu Šljivanèanina.

Predsednik Skupštine Vojvodine Nenad Èanak izjavio je da je užasnut pojavljivanjem pukovnika Šljivanèanina i optužio jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunicu za nepromenjeno stanje u Vojsci Jugoslavije i za èinjenicu da je Šljivanèanin još njen aktivni oficir, uprkos Haškoj optužnici koja ga tereti za ratne zloèine protiv civilnog stanovništva u Vukovaru. Inaèe, kako je bilo i oèekivano, Savezna vlada prihvatila je Polazne osnove za zajednièku platformu o ustavnom preureðenju Jugoslavije i zakljuèila da ih treba dograðivati u procesu politièkog dogovaranja, uz aktivno uèešæe struène javnosti. Platformu je saèinila radna grupa srpske vladajuæe koalicije DOS i crnogorske opozicione Koalicije za Jugoslaviju a ”Polazne osnove“ sadrže naèela i predloge za preureðenje Jugoslavije u savremenu, funkcionalnu federaciju, sa jednom stolicom u Ujedinjenim nacijama. Platformom predviðeno ustavno preureðenje podrazumeva sistem državne uprave koji se sastoji od dvodomne skupštine, predsednika Republike koga bira Skupština, Savezne vlade, Saveznog suda, Narodne banke i Ombudsmana koji æe štititi osnovna prava graðana i posebna prava pripadnika nacionalnih manjina i etnièkih grupa. Savezni premijer Dragiša Pešiæ kaže da je Platformom predviðeno da u iskljuèivoj nadležnosti federacije budu spoljna politika, odbrana i kontrola granica, monetarni i carinski sistem, obligaciono pravo, hartije od vrednosti, sudski i upravni postupak.

XS
SM
MD
LG