Linkovi

Ocenjivanje kandidata za upis na amerièke faklutete - 2001-08-02


Zamenik rektora na odseku za upis na Denverskom univerzitetu u Koloradu, Džon Dolan, želeo je da stekne jasniju sliku o potencijalnom studentu. Stoga je pozvao svoje kolege da podnesu molbu za prijem, kao da su srednjoškolci, što je i sam uèinio. Svi su se takodje podvrgli standardizovanom testu SAT. ”Želeo sam da vidim kako to izgleda podvrgnuti se èetvoroèasovnom testu. Šta vas pitaju? Koliko su teška pitanja? Šta to znaèi ako ste dobili samo 500 poena na verbalnom delu ispita? Sve u svemu, 16 službenika Univerziteta u Denveru je uèestvovalo u Dolanovom eksperimentu. Predali su svoje ocene iz srednje škole i nove rezultate testa SAT, pobrojali svoje van-školske aktivnosti koje su varirale od bejzbola do èlanstva u šahovskom klubu. Ali kad su objavljena imena primljenih studenata, rezultati su bili šokantni. Na primer, da li je primljen zamenik rektora Dolan?

”Ne nisam primljen, ali sam stavljen na listU èekanja,“ kaže Dolan

En Rajt, potpredsednik odseka za upis na univerzitetu Rajs, u Hjustonu, u saveznoj državi Teksas, kaže da ceni Dolanov eksperiment, ali da rezultate standardizovanog testa ipak smatra suštinskim. Mnogi amerièki univerziteti imaju razumevanja za želju potencijalnih studenata da ne budu tretirani samo kao broj na dugoj listi kandidata. Pa ipak standardizovani testovi, poput SAT-a i dalje su kljuèno sredstvo za ocenu neèijih sposobnosti, kaže Rièard Šou, dekan na doseku za prijem i finansijsku pomoæ, na Univerzitetu Jel.

”Za sve studente u Americi to je uniformni test kojem svi moraju biti podvrgnuti i kao takav on je jedini zajednièki imenilac za sve kadnidate.“

Poput Jela, univerzitet Harvard istražuje mnoge indicije o potencijalu pojedinih studenata. Bil Ficsimons, dekan na odesku za prijem i finansijsku pomoæ na tom elitnom univerzitetu koji pripada grupi od osam najstarijih amerièkih univeziteta, objašnjava.

”Radi se razgovoru sa studentom, preporukama nastavnika, esejima, kratkim prièama, pesmama pa èak i muzièkim snimcima potencijalnih kandidata. Spremni smo da sve to uzmemo u obzir. Kad su u pitanju informacije o studentima, mislim da je testiranje samo mali deo ukupnog procesa.“

To je takodje sluèaj na univerzitetu države Pensilvanija, gde je Li Stetson dekan u odseku za prijem. ”Nismo primili 65 posto podnosilaca molbe mada su dobili preko 1400 poena na SAT-u, ali smo zato primili neke koji su dobili 1250 ili 1210, i to zato što imaju neke druge kvalifikacije koje su nam se uèinile veoma privlaènim.“

To je pozitivan trend, prema Nilu Sendersu, dekanu odseka za upis na univerzitetu u Roèersteru, u državi Njujork, koji je èlan izvršnog odbora za test SAT i predsednik izvršnog odbora za TOFL (test za engleski kao strani jezik). On kaže da æe testovi poput TOFL-a i SAT-a uvek imati svoje mesto, ali veruje da to mesto ne bi trebalo da bude tako dominantno. A zamenik rektora sa Denverskog univerziteta, koji je odbijen prilikom pokušaja da se ”upise na fakultet,“ savršeno je svestan da statistike nisu jedino merilo u životu.

”Moja sekretarica je postigla savršen rezultat na verbalnom delu, te bi stoga možda ona trebalo da bude zamenik rektora dok bih ja -- da su testovi jedino merilo -- trebalo da odgovaram na telefone.“

XS
SM
MD
LG