Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbia.jpg">Medju gostima iz SCG na molitvenom doruèku bio je i Nenad Popoviæ predsednik medjunarodne grupe ABS Holdings  - 2005-02-05


U svojim razgovorima sa predstavnicima administracije, Kongresa, kao i èlanovima delegacije sa Kosova, on je razmatrao plan ekonomskog oporavak Kosova i juga Srbije.

Kompanija ABS holdings bavi se proizvodnjom energetske opreme u Rusiji, bivšeg Sovjetskog Saveza, Kini, a poslednjih godina i u Srbiji i Crnoj Gori. Firma je vlasnik i jedne fabrike u Bujanovcu u kojoj zajedno rade Srbi i Albanci. Nenad Popoviæ smatra da su jug Srbije i èitavo Kosovo podruèje velikog ekonomskog potencijala i da treba intenzivno raditi na planu oporavka tog regiona.

Što se tièe plana za Kosova to su samo konture onoga što treba da se uradi i o èemu razgovaramo a to je da se hitno napravi plan za brz i efikasan ekonomski razvoj pre svega juga Srbije a parlaleno s tim da se pravi plan za brz ekonomski razvoj KM. U to bi morala da bude ukljuèena svetska zajednica, pre svega SAD, Evrospak zajednica Kina Rusija, i Indija svetski strateški centri , plan i konkretni detalji se razradjuju a imamo ideju za razvoj malih i srednjih preduzeæa na jugu Srbije i sprema se isto tako jedan mali program za privlaèenje stranih investicija koji bi bio vrlo atraktivan za strane invest.

Iako je poznato da strani investitori žele da vide stabilnost u regionu pre svojih ulaganja, Popoviæ èak i danas vidi veliki potencijal za poslovanje.

Naravno bezbednost osnovni preduslov za poslovanje, zato se i vrše ovi pregovori, da bi medjunarodna zajednica bila jedan od garantora za sigurnost uloženih sredstava tamo, ali pre svega mora da se ostvari fizièka bezbednost da bi mogle da se privlaèe strane investicije. I dan danas na jugu Srbije u jednom nestabilnom podruèju postoje strane investicije, kompanije koje rade i izvoze, to treba naglasiti i pokazati kao jedan dobar primer, i ubuduæe treba razraditi to da bismo za godinu dana imali jednu odliènu prièu o uspehu, onoga što bi mogli da pokažemo Albancima na KM i to bi bilo interesnatno za srpske enklave na KM.

Amerièki parnteri vrlo zainterseovani za ulaganje svuda gde mogu da dobiju sigurnost za investicije i dobar profit. Jug Srbije i KM mogu zaista da budu jedan punkt za razvoj celog regiona Balkana i o tome se razgovaralo, ne samo za Srbiju i Albaniju veæ i celo okruženje, Grèku, Bugarsku i Rumuniju i o tome se mnoog razgovaralo, postoje konkretne ideje i nadam se da æe uskoro da se realizuju.

XS
SM
MD
LG