Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_3dec04_LA_Gangs_150.jpg">Procenjuje se da u Los Andjelesu ima 200 hiljada èlanova uliènih bandi - 2004-12-02


Zvaniènici policije kažu da su bande odgovorne bar za polovinu svih nasilnih zloèina u gradu i smatraju ih problemom u održavanju zakona. Jedan od izazova je i kako spreèitii da novopridošli imigranti ne potpadnu pod uticaj bandi. Jedno od moguæih rešenja je da se što pre ponude i neke alternative u odnosu na èlanstvo u bandama.

Los Andjeles je poprište najžešæeg nasilja bandi u Americi. Spreèiti dalje pogoršanje situacije nije samo zadatak policije veè i lokalnih organizacija kao što je Pastirski Projekat.

«Ova zajednica ima veliku koncentraciju uliènih bandi. Ono što mi nastojimo da uradimo u Projektu je da spreèimo da nove generacije ne budu uvuèene u bande,» kaže Gabriel Bueina.

Bueina je izvršni direktor Pastirskog projekta, jedne od takozvanih organizacija zasnovanih na veri, koju su osnovani jezuitski sveštenici u èetvrti Bojl Hajts.

«Bojl Hajts se nalazi istoèno od centra Los Andjleesa. 98 odsto stanovništva je hispansko, a od toga 80 odsto èine imigranti. Prema tome ovaj kraj je u stalnom pokretu,» kaže Bueina.

Smatra se da je jedan od naèina da se spreèi ukljuèivanje mladih ljudi u uliène bande da jaèanje oseæaja stabilnosti. Rosalba Bravo je socijalni radnik u Pastirskom projektu.

«Ako mlada osoba dospe u bandu - oni je uèe njihovom stilu ponašanja. Zbog toga je veoma važno da i roditelji i nastavnici deluju preventivno, kaže Bravo.

Najvažnije je da se mladi nauèe na tolerantno ponašanje, jer ovde ima toliko primera lošeg pnašanja.

«Ovo je glavna raskrsnica u Bojl Hajtsu kaže Bravo. To je podruèje na kojem operišu bande. Svakog vikenda ima pucnjave. Policijski helikopteri kruže svakog dana. Kada dodje do pucnjave najèešæe iz automobila u pokretu, odmah se pojave i helikopteri. U protekla dva meseca ubijena su dva mladiæa - baš ovde u blizini,» kaže Bravo.

Pastirski projekat vodi i poseban centar za tinejdžere - gde mogu da nadju knjige, zabavne aktivnosti i savetnike.

«U našem kraju imamo i okalni program osmatranja. Želimo da naša zajednica bude lišena prisustva bandi. Želimo da im pokažemo da ih se ne plašimo - da želimo da se noæu šetamo ulicama i da budemo bezbedni,» kaže Bravo.

Pastirski projekat takodje nastoji da obuzda aktivnosti bandi otvaranjem skloništa za beskuænike, u katolièkoj crkvi - tu svake noæi spava 50 do 60 osoba.

«Imamo brojne mlade ljude koji ovde dolaze iz Latinske Amerike. Ako ostanu na ulici biæe uvuèeni u sve moguæe vrste problema - drogu, alkohol itd... I, po svemu sudeæi neæe dobro proæi,» kaže Elias Fuentes.

Organizacije kao što je Pastirski program nadaju se da æe i takvim mladim osobama moæi da pruže potrebnu pomoæ i podršku.

XS
SM
MD
LG