Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040720/i/r810749780.jpg">Nejtan Bajn: SAD i Srbija imaju brojne zajednièke interese, posebno na Balkanu - 2004-07-22


Povodom razgovora predsednika Srbije, Borisa Tadiæa, sa amerièkim sekretarom za odbranu, Donaldom Ramsfeldom, u Pentagonu, o vojnim odnosima izmedju SAD i Srbije i Crne Gore, razgovarali samo sa direktorom za pitanja vojne saradnje SAD i Srbije i Crne Gore u amerièkom Sekretarijatu za odbranu, Nejtanom Bajnom, koji je našem kolegi, Branku Mikašinoviæu, rekao:

Nejtan Bajn:Pošto sam lièno prisustvovao razgovorima izmedju amerièkog sekretara za odbranu Ramsfelda i predsednika Tadiæa, mogu da kažem da je jasno da SAD i Srbija imaju brojne zajednièke interese, posebno u domenu evropske bezbednosti, odnosno održavanja mira i stabilnosti, osobito na Balkanu. Predsednik Tadiæ i sekretar Ramsfeld razmotrili su niz pitanja vojnog karaktera, kao i politièku situaciju na Balkanu, o èemu ne samo da je postignuta saglasnost, veæ je naglašena i potreba za daljom saradnjom.

Glas Amerike:Takodje je bilo reèi o najavljenoj saradnji Nacionalne garde države Ohajo i Vojske Srbije i Crne Gore i kooperaciji u oblasti nacionalne odbrane. Šta bi ste mogli da nam kažete o tome?

Nejtan Bajn:Prošle nedelje saopšteno je tokom rasprave u Senatu da je savezna država Ohajo imenovana kao partner vojske Srbije i Crne Gore. SAD imaju zajednièke programe sa brojnim zemljama u oblasti obuke nacionalnih gardi, sa ciljem da se pomognu vojske dotiènih zemalja i razviju do nivoa modernih standarda i sposobnosti, u skladu sa oružanim snagama zapadnih zemalja. Sada je vreme za Srbiju i Crnu Goru da postanu deo tog programa i da se razrade detalji te saradnje, što æe uzeti vremena. SAD veæ duže vreme izražavaju želju za takvom saradnjom. Sada se radi na proširenju vojnih odnosa na osnovu baze koju veæ imamo. Vojni atašei u Beogradu i Vašingtonu, amerièki i srpski, veoma su aktivni. Veæ se radi na pružanju amerièke vojne eksperitize Srbiji i Crnoj Gori u oblasti modernizacije vojske, civilne kontrole i naèina finansiranja oružanih snaga i drugo. Buduæi napredak u vojnim bilateralnim odnosima do izvesne mere zavisi i od vlade u Beogradu. Mi oèekujemo da Srbija i Crna Gora potpiše èlan 98 Rimskog sporazuma, što æe otvoriti vrata još široj i dubljoj saradnji.“

Glas Amerike:U kojoj su fazi tekuæi programi razmene vojnog osoblja, školovanja ili èak finansijske podrške Vojsci Srbije i Crne Gore?

Nejtan Bajn:Pružanje finansijskih sredstava Srbiji i Crnoj Gori biæe odobreno nakon izdavanja sertifikacije, koja je, kao što znate, uslovljena saradnjom sa Haškim tribunalom. Kada marta prošle godine sertifikacija nije odobrena, u skladu sa kongresnim propisima, izvesna sredstva za Srbiju i Crnu Goru su suspendovana. Nadam se da æe Srbija i Crna Gora biti sertifikovana iduæeg marta, i da æe finansijska sredstva biti ponovo stavljena na raspolaganje Beogradu. Potpisivanjem clana 98 Rimskog sporazuma oslobodila bi se dodatna sredstava, pošto postoje ogranièenja na naèin raspodele sredstava, koji podležu zakonskim propsima, èega mi moramo da se pridržavamo. Nakon toga bi mogli da poènemo sa, na primer, vojnom obukom, pošto mi èesto pozivamo mlade pitomce na školovanje u našim vojnim akademijama. Sve te stvari æe biti moguæe kada se uklone postojeæe prepreke.

Glas Amerike:I na kraju, kakve su moguænosti uèlanjenja Srbije i Crne Gore u “Partnerstvo za mir“?

Nejtan Bajn:Kao što znate uslovi za to nisu promenjeni. Kada se ispuni saradnja sa Haškim tribunalom i povuku sudske optužnice protiv zemlja èlanica NATO-a pred medjunarodnim sudom u Hagu, vrata æe biti otvorena. NATO æe tada razmotriti zahtev Srbije i Crne Gore za uèlanjenje u program “Partnerstvo za mir”. Ali preduslov za to je ispunjavanje pomenutih uslova.

XS
SM
MD
LG