Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20040630/mdf612696.jpg"> Sadam Husein u nadležnosti Iraèana, optužnica protiv bivšeg diktatora biæe podignuta u èetvrtak - 2004-06-30


Bivšeg iraèkog diktatora, koji æe se, prema oèekivanjima veæ u èetvrtak ujutro suoèiti sa optužnicom pred iraèkim lokalnim sudom, uhapsili su u decembru pripadnici amerièke vojske.

Iraèani imaju pravni nadzor nad Sadamom Huseinom, ali se on i dalje fizièki nalazi pod nadzorom amerièkog obezbjeðenja, pošto je vlada premijera Alavija saopštila da još nema uslova da Sadama i fizièki obezbjeðuje.

Oèekuje se da æe optužnica protiv Sadama sadržati 12 taèaka, meðu kojima su i optužbe za genocid, ratne zloèine i zloèine protiv èovjeènosti, koje datiraju jkoš od iransko-iraèkog rata s poèetka osamdesetih godina prošlog vijeka.

Prepostavlja se da je u vrijeme Sadamove diktature pobijeno i u masovne grobnice pokopano više stotina hiljada Iraèana. Pravni analitièari navode kako iraèki sud priprema sluèaj protiv Sadama Huseina, ali istièu da æe proæi mjeseci prije nego što proces poène sudjenje.

Osim svrgnutog lidera, pod jurizdikcijom Iraèana, od jutros je i jedanaest Huseinovih saradnika.

Veæina Iraèana sa nestrpljenjem oèekuje Sadamovo suðenje. Meðu njima je i hirurg Gaib al-Kasam.

"Bilo je dosta patnje, neèega što je teško i zamisliti. Sadamov režim se ne može rijeèima opisati, vjerovatno je to bila najgora diktatura koju je svijet vidio", kaže doktor al kasam

Zapadni mediji, meðu kojima i televizijske mreže CNN i BBC, objavili su kako je Sadam Husein bio zaprepašten kada mu je reèeno da æe se pojaviti pred iraèkim sudijom.

Zvaniènici iraèkog ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da æe nekim bivšim funkcionerima biti ponuðeno da u zamjenu za svjedoèenje protiv Sadama dobiju manje kazne.

Iraèki privremeni predsjednik Gazi al-Javar rekao je da æe vlasti u Bagdadu ponovo uvesti smrtnu kaznu i da æe se Sadam, ukoliko se dokaže da je kriv, suoèiti sa smræu.

XS
SM
MD
LG