Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://thm-ar1r2.search.vip.scd.yahoo.com/image/425936447">Svakodnevni progres nauke i tehnike pomaže i medicinskim radnicima - 2004-06-10


MEG skener ili skener za magnetnu encefalografiju – izgledom podsjeæa na fen za kosu, ali se, u stvari radi o jednom od danas najmoænijih ureðaja za analizu ljudskog mozga. Istovremeno, nauènici tvrde da zahvaljujuæi MEG skeneru znaju više o mozgu nego što su znali ikada ranije.

Sa sigurnošæu se može tvrditi da je to taèno. Dosada koršteni ureðaji poput CT skenera ili magnetnih rezonanci omoguæavali su anatomske informacije ili su mjerili protoko krvi. MEG skener detektuje male elektrohemijske pulseve u moždanim æelijama na osnovu kojih nauènici mogu trenutno da prate aktivnost u mozgu. Ipak, snimke MEG skenera, nauènici još porede sa tragovima insektra na prepunoj plaži.

Pogotovo, imajuæi u vidu kolièinu sirovih podataka koje mozak procesuira u svakom sekundu.

Prije tri godine, ovoj je godpoði bilo svega dosta –patila je od šizofrenije i nije razlikovala stvarnost od iluzija.

«Poèela sam da paranoišem, mislila sam da æe neko da doðe i da æe da me ubije u snu, tako da sam bila poèela da spavam u autu».

Eni se sada bolje osjeæa, ali ljekari žele da znaju više, tako da njen mozak skeniraju i kroz lobanju, precizno oèitavaju elektriène impulse.

Zdrava osoba, u ovom sluèaju, na ekranu vidi rijeè koja titra. Prvi signali su u zadnjem mozgu, u centru za vid. Potom se brzo šire. U milisekundi, rijeè je prepoznata i aktivnost mozga seli se u prednji dio, gdje je smješten centar za znanje jezika.

Profesorka Klaudija Tiš kaže da to nije sluèaj sa šizofrenim osobama i da njihov mozak reaguje sasvim drugaèije, još od samog poèetka testa.

Kod njih, MEG skener registruje hautiènu aktivnost – èak i jednostavna rijeè izaziva pometnju i sluèajne reakcije svuda u šizofrenom mozgu. MEG skener omoguæava istraživaèima poput doktrorke Nensi Andersen da bolje analiziraju procese u mozgu

«Poenta je da je sada fokus istraživanja znatno sužen», kaže Andersen.

Za neurohirurge – cilj je jasan.

Doktor Artur Toga kaže da je važno unaprijediti lijeèenje i da MEG skener omoguæava da ljekari sa više sigurnosti garantuju kvalitetan život i nakon operacija na mozgu.

Rekosmo da nauka danas, više nego ikada, zna o ljudskom mozgu. Veæina saznanja datira od protekle decenije. Meðutim, èinjenica koju potvrðuju i svi naši sagovornici jeste da su sva saznanja o ljudskom mozgu i dalje kap vode u okeanu. Ipak – uz pomoæ MEG skenera i njegovih potencijalnih unaprijeðenih varijanti – biæe svakako lakše razumjeti svu kompleksnost misterioznog nervnog centra.

XS
SM
MD
LG