Linkovi

Roboti vežbaju timski rad - 2004-04-29


U sluèajevima prirodnih ili veštaèki izazvanih katastrofa, roboti bi mogli da budu od izvanredne koristi za pronalaženje i spašavanje unesreæenih, za ispitivanje podruèja i snimanje štete. Ali, uz pretpostavku da imate na raspolaganju više od jednog robota, bilo bi dobro da te mašine rade timski, a ne svaka za sebe. Grupa istraživaèa sa tri amerièka univerziteta razvija hardver i softver koji æe omoguæiti malim robotima da medjusobno koordinišu akcije i obavljaju kompleksne zadatke. U tu svrhu, istraživaèi su konstruisali jednostavna, mala robotska vozila, u obliku valjka sa dva toèka, sa ugradjenom minijaturnom video kamerom i raznim senzorima. Ovi roboti, nazvani ”skauti,“ dugaèki su deset, a preènik im je tri i po santimetra. Napravljeni su od izdržljive plastike i lako preživljavaju udarce i padove, èak i sa veæe visine. Ali da bi prikupili uzorke vazduha, registrovali moguæe otrovne supstance ili da bi osmatrali veæi prostor, ovi roboti moraju da rade timski. Vodja tima, zvani ”mega skaut,“ takodje je robot, nešto veæih dimenzija, opremljen robotskom rukom radi, na primer, otvaranja vrata, ali i podizanja i premeštanja manjih robota ako se negde zaglave. Na ovaj naèin, ljudski operator može da se usredsredi samo na kontrolu vodje tima, dok pojedinaène zadatke ”skauti“ obavljaju samostalno.

XS
SM
MD
LG