Linkovi

Funkcioneri FBI-a pred Specijalnom komisijom koja istražuje okolnosti teroristièkih napada 11. septembra 2001. - 2004-04-12


Odgovor FBI-a na teroristièke pretnje pre napada od 11. septembra 2001., biæe u središtu javnog pretresa pred specijalnom istražnom komisijom, ove nedelje. Na pitanja èlanova Komisije odgovaraæe bivši i sadašnji direktor FBI-a, kao i bivši i sadašnji sekretar za pravosudje. FBI se našao u centru pažnje zahvaljujuæi poverljivom dokumentu koji je obelodanjen tokom vikenda. Taj dokument, inaèe jedan od redovnih memoranduma obaveštajnih agencija za predsednika, odnosi se na poèetak avgusta 2001. godine i na opasnost od napada na teritoriji SAD od strane al Kaide, o kojima su amerièke obaveštajne agencije imale podatke u to vreme. U dokumentu se pominje da je FBI u tom trenutku vodio 70 istražnih operacija u vezi sa prisustvom æelija al Kaide u SAD. Èlan istražne komisije, Slejd Gorton, inaèe bivši republikanski senator iz države Vašington, juèe je na programu tv mreže Foks izneo svoje mišljenje o delatnosti FBI-a pre napada od 11. septembra 2001.

«Èini mi se da bi FBI trebalo da odgovori na više pitanja nego savetnik za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs ili bivši koordinator za borbu protiv terorizma, Rièard Klark, ili bilo ko ko je veæ svedoèio pred Komisijom. «

U obaveštajnom memorandumu podnetom predsedniku Bušu 6. avgusta 2001. godine, pominje se moguænost da al Kaida pokuša da otme avione u SAD mada se ne navodi i moguænost da avioni budu korišæeni kao projektili za rušenje zgrada. Medjutim, u dokumentu se pominju druge sumnjive aktivnosti kao što je osmatranje federalnih zgrada u Njujorku. Oèekuje se da æe èlanovi istražne komisije nastojati da od funkcionera FBI-a i Centralne obaveštajne agencije saznaju zašto te dve agencije nisu u veæoj meri razmenjivale informacije èime se moglo doæi do više saznanja o namerama al Kaide pre napada 11. septembra. Evo mišljenja Rièarda Ben-Venistea, jednog od petoro demokratskih èlanova Komisije.

«FBI i CIA nisu uzajamno komunicirali. To su svi znali. Pitanje je da li ste mogli da ih navedete da to urade, a jedini naèin da se to postigne je da se to naredi sa vrha - da ih stavite u istu sobu i izvršite pritisak na njih. Šta znate o ovome? javite svim vašim agentima – recite nam sve što znate. «

Medjutim, predsednik Buš kaže da bi uèinio sve u svojoj moæi da zaustavi napade da je imao više informacija. On smatra da je obaveštajni memorandum koji mu je bio dostavljen 6. avgusta 2001. sadržao malo specifiènih podataka o pretnjama al Kaide u periodu pre napada 11. septembra.

«U dokumentu nije bilo nagoveštaja teroristièke pretnje. Nije bilo navedeno vreme i mesto napada. Pomenuto je da Osama bin Laden nešto planira u Americi, ali... to sam veæ znao. «

Komisija koja istražuje okolnosti teroristièkih napada od 11. septembra 2001. godine, uspostavljena je od strane Kongresa i Bele kuæe, da bi se utvrdilo kako je došlo do napada i kako bi SAD mogle bolje da se odbrane u buduænosti. Oèekuje se da æe komisija objaviti svoj izveštaj krajem jula.

XS
SM
MD
LG