Linkovi

Opasnost od nuklearnog terorizma - 2004-03-12


Struènjaci za nuklearno oružje izjavili su da je opasnost da neka teroristièka organizacija izgradi i upotrebi nuklearnu bombu vrlo realna. Zabrinutost u vezi sa širenjem nuklearnog oružja sve je intenzivnija nakon prošlomeseènog priznanja pakistanskog nauènika, Abdula Kadira Kana, da je na crnom tržištu, tzv. otpadnièkim režimima prodavao tehnologiju za proizvodnju nuklearnog oružja . Obim tog crnog tržista nuklearnim materijalima brine mnoge posmatraèe, ukljuèujuæi struènjake Agencije za medjunarodnu atomsku energiju. Mada su Libija, Iran i Severna Koreja veæ dovedeni u vezu sa ovim skandalom, šef odeljenja za odnose sa javnošæu te agencije, Melisa Fleming , izrazila je zabrinutost da bi i drugi, ukljuèujuæe teroristièke organizacije, mogli da kupe tehnologiju za izradu nuklearnog oružja. Ona ukazuje da je posebno zabrinjavajuæa prodaja planova za izradu bombe.

“ Jedan od znakova u Libiji koji najviše uznemiravaju bio je pronalazak planova za izradu nuklearnog oružja. Ukoliko bi se neka privatna strana ili teroristièka organizacija domogle takvih planova, a zatim se preko crnog tržišta snabdela i materijalom za izradu nuklearnog oružja, to bi moglo da bude veoma opasno.”

Èak i bez tih planova, bilo koja organizacija sa dovoljno vremena i sredstava mogla bi da izgradi nuklearnu bombu. Pakistanski nuklearni fizièar, Pervez Hudboj, rekao je da sa nauène taèke gledišta konstruisanje bombe nije više tajna. Glavni problem za teroriste bio bi nalaženje dovoljno visoko obogaæenog uranijuma ili plutonijuma za proizvodnju bombe. Struènjaci se slažu da je za proizvodnju takvog uranijuma ili plutonijuma potrebna jaka industrijska baze, što nije u domenu moguænosti mnogih zemalja. Ali, u kojoj meri su Rusija i druge nuklearne zemlje sposobne da spreèe odliv takvog materijala u pogrešne ruke teško je sigurno znati, kao što to objašnjava Flemingova.

“Dobra vest je da nema tako puno sluèajeva krijumèarenja nuklearnim materijalom. Poslednji takav sluèaj se desio pre nekoliko godina. To znaèi da mi ili nismo obavešteni o takvim aktivnostima, ili je, kako se ipak nadam, nuklearni materijal, kao što bi i trebalo da bude, veoma dobro obezbedjen.”

Nastojeæi da osigura da se materijali za proizvodnju nuklearnog oružja drže na bezbednim mestima, Medjunarodna agencija za atomsku energiju saradjuje sa zemljama èlanicama UN u otkrivanju sluèajeva širenja nuklearnog oružja. Melisa Fleming kaže da je takva saradnja veoma dobra, ali da bi mogla da bude i bolja.

XS
SM
MD
LG