Linkovi

Hispanci i Afroamerikanci  dve najveæe manjine u Sjedinjenim Državama - 2004-02-26


Ubrzo nakon što su objavljeni podaci o popisu stanovništva 2000. godine, Biro za popis stanovništva je predvideo da bi Hispanci mogli da nadmaše Afroamerikance po brojnosti, do 2005. godne. Statistièar, Signe Vetrogin, medjutim kaže da je njena agencija pogrešila za tri godine.

«Procenili smo da je 1. jula 2002. godine bilo 38,8 miliona Hispanaca, dok je tog datuma, i ako uzmemo najširu moguæu definiciju Afroamerikanaca, njih bilo 38,3 miliona. Prema tome od jula 2002. godine Hispanci su postati najveæa manjina u SAD».

Biti najveæa manjina u zemlji svakako znaèi odredjene prednosti, prema jednom od njenih èlanova, sociologu, pravniku i autoru iz Kalifornije, Nikolasu Vaki.

«Pre svega imate uticaja na politièki proces. Veæina demokratskih i republikanskih stranaèkih lidera danas pokušava da pridobije podršku hispanskih biraèa. Da biste to postigli morate da predložite programe ili mere koje æe direktno doprineti hispanskoj populaciji i uticati na nju. Druga prednost je što više ne može da se govori o rasnim odnosima u Americi kao odnosima samo izmedju belaca i crnaca. Sada imate crnce, belce, hispance, amerikance azijskog porekla i amerièke indijance».

Medjutim, siromaštvo i diskriminacija koji nesrazmerno pogadjaju manjinsko stanovništvo nisu naveli dve najveæe manjinske zajednice u Americi da sklope multikulturnu koaliciju i nisu spreèili uzajamne razmirice. Nikolas Vaka smatra da koreni sukoba potièu iz 70-ih godina prošlog veka.

« Tada je postojala moguænost savezništva, ali su se veæ mogle uoèiti nesuglasice. Postojalo je nadmetanje oko toga koja grupa æe dobiti više novca za svoje programe - afroamerièke studije, meksièke studije, ili èak azijske studije. Prema tome, èak i kada je postojala uzajamna podrška javljali su se koreni razdora. Ipak, razlika je bila u tome što su tada Afroamerkinaci bili najveæa manjina».

Nikolas Vaka je trenutno predavaè na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. On razmatra sve dublji razdor izmedju Hispanaca i Afroamerikanaca u svojoj knjizi – Pretpostavljeni savez - tihi konflikt izmedju Hispanaca i crnaca. On u svojoj knjizi navodi i mišljenje Artilije Berè, novinarke lista Šarlot Post, iz istoimenog grada u Severnoj Karolini, koja je istraživala stavove u obe zajednice. Berèova smatra da na obe strane postoje predrasude i da postoji uzajamni animozitet. Mnogi Afroameirkanci u ovom delu Severne Karoline, plaše se da æe im Hispanci preoteti radna mesta a to pothranjuje stare i stvara nove predrasude.

«Ponekad možete èuti Afroamerikance kako iznose predrasude koje su postojale o njima samima pre nekoliko decenija - na primer, da ne možete da dozvolite da se Hispanci usele u odredjena podruèja pošto imaju mnogo dece i pošto bi stvorili haos».

Nikolas Vaka smatra da je iznošenje predrasuda o onima koji se razlikuju od nas uobièajena ljudska reakcija. Medjutim, u svojoj knjizi on preporuèuje da dve grupe zajednièki rade na prevazilaženju uzajamnih predrasuda.

«Mislim da je važno da Afroamerikanci prihvate Hispance pošto nema naèina na koji bi se mogao zaustaviti rast hispanske populacije. Mislim da je važno da shvatimo šta predstavljamo jedni za druge i kako se ponašamo jedni prema drugima, kako bi mogli da izbegnemo veæe sukobe u buduænosti. Kada to shvatimo, mislim da neæe biti razloga da ne možemo da sklapamo koalicije».

Vaka se nada da æe njegova knjiga, u kojoj iznosi pitanja koja mnogi smatraju uznemiravajuæim, biti i poziv na ozbiljno razmišljanje o pojavi koja bi mogla da bude važan deo buduæe amerièke politièke scene.

XS
SM
MD
LG