Linkovi

Veæa ovlaštenja Meðunarodnoj agenciji za atomsku energiju - 2004-02-12


Dan pošto se predsednik Buš založio za strožije medjunarodne propise kojima bi se spreèilo širenje oružja za masovno uništenje, zvaniènici Meðunarodne agencije za atomsku energiju ukazuju da su im potrebna nova ovlašæenja za sprovoðenje bilo kakvih novih propisa. Iz sedišta Meðunarodne agencije u Beèu, izveštava dopisnik GA, Melani Sali.

U èlanku koji je objavio “Njujork tajms”, šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju Muhamed El Baradej osvræe se na poziv predsednika Buša za uvoðenje strožijih mera, istièuæi da se svet kreæe ka uništenju ukoliko se ne zaustavi širenje nuklearne tehnologije. El Baradej piše da je postalo veoma lako domoæi se nuklearne tehnologije na medjunarodnom crnom nuklearnom tržištu. Najviši zvaniènik Meðunarodne agencije u Beèu saopštio je takoðe da od država-potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja treba zahtevati da potpišu i dodatni protokol, kojim se Agenciji daju veæa ovlašæenja za inspekciju moguæih nuklearnih postrojenja. Iran je nedavno pod medjunarodnim pritiskom potpisao takav protokol, a inspektori Medjunarodne agencije izvestili su da su tokom inspekcija pronašli projekte za pravljenje centrifuge koja može da se koristi za obogaæivanje nuklearnog materijala. Žak Bote (Jacques Baute), viši zvaniènik Meðunarodne agencije za atomsku energiju, izjavio je da je zemljama poštalo lakše da tehnologiju za proizvodnju nuklearnog oružja kupe na crnom tržištu i dodao da mu je to postalo sasvim jasno tokom nedavnog boravka u Libiji.

“To je bio šok za sve nas. Èinjenica je da je pristup neširenju i verifikacija u vezi sa tim bila zasnovana na tome da svaka država mora da ima odredjenu infrastrukturu, da izvede istraživanje i scenario razvoja, a ispostavlja se da su neke zemlje sve vreme tajno išle ka zabranjenom cilju. U Libiji smo shvatili da, u današnjem svetu, ako imate èekovnu knjižicu i spremni ste da platite nekoliko miliona, možete da naðete glavna mesta i ljude koji znaju kako se pravi nuklearno oružje i za šta može da se upotrebi.”

Žak Bote, ekspert za tehnologiju oružja, izjavio je da je Medjunarodnoj agenciji za atomsku energiju hitno potrebno omoguæiti slobodniji pristup nuklearnim postrojenjima širom sveta, kao i više sredstava, da bi mogla efikasnije da se suprotstavi širenju oružja. Bote je dodao da bi uz odgovarajuæa ovlašæenja i dovoljno resursa, Medjunarodna agencija mogla da dovede do zatvaranja”nuklearnog supermarketa“.

“Jedino što mi imamo - i to je specifièno za nas - jeste pristup konaènom korisniku u lancu. Upravo je zato kljuèno pitanje za nas kakva ovlašæenja imamo u zemljama. Drugim reèima, potrebno je da pronadjemo delove opreme - posebno one višenamenske i one koja može da se uportebi u zabranjane svrhe.”

Bote dodaje da je pravi izazov utvrditi koje su zemlje, pored Libije, ilegalno veæ kupile nacrte za izradu nuklearnih komponenti ili same komponente. Šef Medjunarodne agencije za atomsku energiju u èlanku u “Njujork tajmsu”, istièe da u okviru borbe protiv nelegalne trgovine treba zaustaviti proizvodnju fisionog materijala, pooštriti kontrolu tehnologije za obogaæivanje uranijuma i zakljuèuje da bi države trebalo da popune praznine koje ilegalni trgovci koriste za promet nedozvoljene robe.

XS
SM
MD
LG