Linkovi

Evropa je naroèito zainteresovana za politièku stabilnost Srbije - 2004-02-02


Ni za jednu zemlju nije dobro da duži vremenski period bude bez vlade, a za Srbiju je naroèito zabrinjavajuæe s obzirom na posao koji je èeka na putu u evropske integracije, rekao je direktor za Balkan Meðunarodne krizne grupe, Nikolas Vajt u razgovoru sa našom koleginicom, Jelom Jevremoviæ:

“Prilièno je ozbiljna èinjenica da su vladine institucije veæ nekoliko meseci praktièki paralizovane. Pored toga nestaju sredstva, odnosno budžet Srbije je drastièno prenapregnut. U stvari više uopšte ne postoje privredni resursi za finansiranje vladinih operacija. Produžena politièka nestabilnost bila bi loša vest za svaku zemlju, a posebno za Srbiju koja je suoèena sa toliko dodatnih pitanja u vezi sa svojom sudbinom u sklopu Evrope”.

Po Vajtovim reèima, Evropa je naroèito zainteresovana za politièku stabilnost Srbije, ali to ne znaèi i davalnje podrške bilo kakvoj vlasti u Beogradu:

“Evropi je posebno važna stabilnost Srbije, jer je to veoma važno za region. Meðutim, Evropa neæe podržati bilo koju vladu jer od Beograda oèekuje odreðeno ponašanje i rezultate. Više nismo u fazi u kojoj postoji odreðena popustljivost, kakva je postojala nakon svrgavanja Miloševiæa pre više od tri godine. Evropska Unija neæe uslovljavati svoju pomoæ tako direktno, kao što to èine Sjedinjene Države, ali Beograd je prošle nedelje primio sliènu poruku iz Brisela. Takoðe je jasno da Srbija u poslednje vreme gubi korak sa susedima u procesu integracije sa Evropom. Oèigledno je da su Makedonija i Bosna i Hercegovina poslednjih godinu dana u tom smislu napredovale, dok Srbija nije“.

Uspešni pregovori poèinju postizanjem saglasnosti o programu nove vlade, dok razmirice koje se iznose u javnosti to samo otežavaju, kaže Nikolas Vajt:

“Prvo treba postiæi sporazum o programu za koji æe se založiti nova vlada. Potom treba utvrditi èlanove nove vlade i proces i strukturu preko kojih æe meðusobno komunicirati, umesto sadašnjih rasprava preko medija. To su osnovni standardi, koji se oèekuju od zrelih politièara u jednom zrelom društvu. Sve ostalo vodi daljoj nestabilnosti”.

Po oceni direktora za Balkan Meðunarodne krizne grupe, ohrabrujuæe je da æe u novoj vladi, za koju se nada da æe uskoro biti formirana, veæinu imati blok pro-demokratskih stranaka.

XS
SM
MD
LG