Linkovi

Džon Lempi o situaciji u Srbiji posle izbora - 2004-01-08


Dž.L.: Izgledi za unapredjenje odnosa sa Zapadom, ukljuèujuæi SAD, stvarno zavise od toga da li se može formirati vlada koja bi bila dovoljno uticajna u skupštini da to telo usvoji zakone koji bi omoguæili Srbiji da vidljivo krene u pravcu ispunjavanja zahteva za uèlanjenje u Evropsku uniju. To je jedna oblast, a druga je teško pitanje saradnje sa Haškim tribunalom, u svetlu insistiranja amerièke adminsitracije i uslovanljavanja finansijske pomoæi, koja, ustvari, nije tako obimna ili važna kolika je pomoæ predvidjena za Bugarsku i Rumuniju. Medjutim, to pitanje za Srbiju u ovom trenutku ima odredjenu politièku i ekonomsku težinu.

B.M.: Kakvu vladu bi Srbija u ovom momentu mogla da formira?

Dž.L.: Siguran sam da se u Beogradu i širom Srbije razmatra niz naèina kako da se formira nova vlada. Meni izgleda da se 60 odsto onih koji su glasali na parlamentarnim izborima izjasnilo protiv Radikala i Socijalista, a za savez podeljenjih pro-demokratski orijentisanih stranaka, koje žele da uèvrste, ako mogu tako da kažem, evropski identitet Srbije. Mislim da bi najkorisniji scenario za Srbiju bio da se formira vlada koja bi bila delotvorna u skupšitini, što zahteva da se sve pro-demokratski orijentisane stranke, ukljuèujuæi Srpski pokret obnove, na neki naèin udruže i postignu kompromisno rešenje u životnom interesu Srbije, što bi ja ujedno pocenio kao poslednju šansu za takvu akciju. Uprkos velikoj obeshrabrenosti mnogih u Srbiji, iskreno se nadam da æe biti ostvareno.

B.M.: Kakvi su izgledi, po vašem mišljenju, za bolju buduænost Srbije?

Dž.L.: Jedina moguænost za bolju buduænost Srbije je njeno ponovno povezivanje, ne samo sa jugoistoènom Evropom, veæ i samom Evropom, kojoj ona sa punim pravom pripada. Jugoistoèna Evropa æe biti izložena velikim teškoæama, ukoliko Srbija ne bude zauzela mesto koje joj pripada u Evropi. Vidim da se sada razmatra predlog da se Hrvatska uèlani u Evropsku uniju 2007. godine, a prošle godine je i Bosna i Hercegovina dobila studiju o izvodljivosti za uèlanjenje u Evropsku uniju. Možda æe proces u tom sluèaju potajati, ali ako je to moguæe za Bosnu i Hercegovinu, sa njenim entitetima, siguran sam da bi i Srbija mogla da se blagovremeno pripremi za taj proces, uprkos obeshrabrujuæim izbornim rezultatima, koji za Beograd svakako nisu prigodan novogodišnji poklon.

XS
SM
MD
LG