Linkovi

Kako suditi Sadamu? - 2003-12-17


Hapšenje Sadama Huseina prošle subote pokrenulo je debatu o naèinu na koji bi mu trebalo suditi i o stepenu do kojeg su Iraèani sposobni da sude o bivšem diktatoru. Dopisnik Glasa Amerike Robert Dagilard izveštava da su se pravni struènjaci i iraèki aktivisti protivnici Sadama Huseina sastali u Vašingtonu radi panel diskusije o tom pitanju:

American Enterprise Institute, konzervativna istraživaèka organizacija koja je organizovala panel diskusiju, sumira pitanja od važnosti: ”Ko æe prikupljati dokaze? Ko æe suditi? I da li je Irak spreman za kompleksni, zahtevni proces koji je potreban za sudjenje Sadamu Huseinu? Nekoliko vlada i organizacija su dale svoje odgovore: Iran je apelovao za sudjenje pred medjuanarodnim sudom kako bi se, izmedju ostalog, istražila iraèka upotreba zabranjenog hemijskog oružja tokom osmogodišnjeg rata dve zemlje osamdesetih godina. Grupe za ljudska prava takodje žele da se Sadamu sudi na medjunarodnom sudu, rekavši da iraèki porotnici verovatno ne bi imali pravne sposobnosti potrebne da se sudski gone sluèajevi protiv prekrišilaca ljudskih prava. Pravni struènjak Nil Kric je diskutovao o dve moguæe opcije. Jedna je sud pod zajednièkom iraèkom i medjunarodnom jurisdikcijom, slièan sudjenju ratnim zloèincima iz Sijera Leonea. Druga je nacionalni sud koji bi, kako on istièe, pružio Iraèanima veæu kontrolu nad tim pravnim procesom:

”Time se obezbedjuje ekstenzivna medjunarodna umešanost u taj proces na dva važna naèina: prvo njime se obezbedjuje opcija imenovanja medjunarodnih sudija pored iraèkih. Drugo njime se obezbedjuje, zapravo zahteva, imenovanje medjunarodnih savetnika i posmatraèa u svakoj komponenti suda.“ Kric kaže da bi iraèka angažovanost u sudjenje Sadamu Huseinu imala povoljan efekat u pomoæi toj zemlji da izadje na kraj sa sopstvenom prošlošæu. Kanan Makija, dugogodišnji aktivista protiv Sadama Huseina, kaže da bi državna dokumenta bivšeg diktatorskog režima mogla da pomognu da se buduæe parnice pretvore u znaèajan èin izgradnje demokratije na èitavom Bliskom istoku:

”U režimu koji je baziran na principu totalnog i kompletnog nepoverenja i zavodjenju straha kod svakog pojedinca, apsolutno je od suštinske važnosti da se èuvaju podaci o svemu što èinite, jer u suprotnom ne možete da kažete da li je ijedna odluka sprovedena. Ta arhiva je centralna komponenta naèina na koji želimo da buduæe generacije Iraèana sazreju. Uticaj ovog sudjenja svakako nije iskljuèivo u samom Iraku. Ono æe se odraziti na politièku scenu Bliskog istoka tokom predstojeæih decenija.“ Uèesnici panela takodje kažu niko nije pronašao pismeni dokument koji bi direktno vezao Sadama za upotrebu hemijskog oružja i druga kršenja prava. Medjutim, oni su se složili da bi se bivšem diktatoru moglo suditi za uspostavljanje sistema i lanca komande preko koga su sprovodjena zverstva.

XS
SM
MD
LG