Linkovi

21. novembra 1974. Zakon o slobodi informisanja - 2003-11-20


21. novembra 1974. Senat SAD je sa 65 glasova za i 27 glasova protiv poništio veto koji je predsednik Džerald Ford pokušao da stavi veto na Zakon o slobodi informisanja, kojim se graðanima omoguæavao nesmetan pristup Vladinim podacima. Prethodnog dana, isto je uèinio i Predstavnièki dom, i to rezultatom 371 naspram 31. Kako je smatrao predsednik Ford, Zakon o slobodi informisanja bio je ”neustavan i nesprovodiv“, i jedna od njegovih stavki omoguæavala je sudu da podatke koji su smatrani ”tajnim i osetljivim u nekim oblastima“, a koji su bili van dometa struène sudske ekspertize, uèini dostupnim javnosti. Pa ipak, kada je preglasan od strane èlanova Senata i Predstavnièkog doma, i kada je zakon stupio na snagu, predsednik Ford se pohvalno izrazio o Zakonu o slobodi informisanja.

XS
SM
MD
LG