Linkovi

Roj Staford o politièkoj i ekonomskoj situaciji u SCG - 2003-11-11


R.S.: Sadašnja politièka situacija u Srbiji i Crnoj Gori je teška, ali i tipièna za zemlje u tranziciji. Srbija i Crna Gora je izgubila 10-11 godina pod Miloševiæem -- u ratu i pod sankcijama. Širom tog evropskog regiona, bez obzira da li je reè o Poljskoj, Èeškoj ili Srbiji i Crnoj Gori, prva vladajuæa koalicija koncentrisala se na iskljuèivo jednu temu. U sluèaju Srbije to je bilo -- kako se osloboditi legata Slobodana Miloševiæa. Krhka koalicija DOS neizbežno se razbila unutrašnjim sukobima, i nisam siguran da li ostaci te koalicije mogu da opstanu na vlasti. Sa amerièkog stanovišta, mi želimo stabilnost i reformu u SCG. SAD æe poštovati volju srpskog naroda na demokratskim izborima. Ako koalicija opstane, Vašington æe biti zadovoljan ukoliko se nastavi putem reformi, a ako ne opstane, nadamo se da æe nova koalicija takodje ostati na kursu dosadašnjih reformi.

B.M.: U svetlu predstojeæih predsednièkih izbora u Srbiji, sa kakvim æe izazovima biti suoèena svaka nova vlada?

R.S.: Da li æe na izbore izaæi potrebnih 50 odsto biraèkog tela da bi izbori bili punovažni ostaje da se vidi. Pošto DSS i GS17 Plus bojkotuju izbore, ishod je teško predvideti. Medjutim, bilo koja nova vlada, novi predsednik, ili nova koalicija, biæe suoèeni sa istovetnim teškim problemima. Prvi problem je jasan -- to je ekonomija, koja je u teškoj situaciji. Stopa nezaposlenosti je visoka, kao što vaši gledaoci znaju, iznosi oko 30 odsto; siva ekonomija šteti ubiranju poreza; industrijska proizvodnja je ove godine opala, dok je porast bruto nacionalnog proizvoda marginalan, kao što je, uostalom, sluèaj u celoj Evropi. Rast evropskog bruto nacionalnog proizvoda je kritièno važan za bruto nacionalni proizvod Sribje i Crne Gore. Pored toga, imate niz drugih problema, kao što je saradnja sa Haškim sudom, posebno pitanje Ratka Mladiæa. Mislim da u ovom sluèaju zahtevi Haškog tribnula ne pomažu Sribiji. U vreme kada imate koaliconu vladu koja se bori da sprovede reforme, nisu joj potrebne dodatne optužnice koje stižu iz Haga svakih par meseci, kao što su najnovije optužnice protiv èetvorice srpskih generala. Nova vlada æe takodje biti suoèena sa problemom u južnoj Srbiji, koji je koliko nacionalne, toliko i ekonomske prirode. U fokusu su i pitanja državne zajednice i Kosova. SAD su zadovoljne naèinom na koji je koaliciona vlada rešavala niz pitanja od 2000. godine i mi smo optimistièni da æe Beograd biti u stanju da se i u buduænosti nosi sa tim teškim pitanjima.

B.M.: Da li bi Srbija i Crna Gora mogla da postane važan politièki i ekonomksi partner SAD?

R.S.: Apsolutno. Pre svega, kao što znate, izmedju Srbije, kasnije Jugoslavije, a sada Srbije i Crne Gore i SAD postoje istorijske veze, koje se protežu od 19 veka, do 1919, drugog svetskog, rata i posleratnog perioda. Srbija i Crna Gora su kljuè ekonomskog razvoja i politièkih reformi na prostoru bivše Jugoslavjie. To je daleko najveæa država u regionu, sa populacijom od preko 10 miliona, koja puno obeæava. Osamdesetih svi smo bili ubedjeni da æe najefikasnije reforme biti sprovedene upravo u Jugoslaviji, ali na nesreæu, izgubljena je èitava decenija. Biæe potrebno neko vreme da se ta zemlja oporavi. Medjutim, bez ikakve sumnje Srbija i Crna Gora su perfektan partner Sjednjenih Dražava.

XS
SM
MD
LG