Linkovi

Nov naèin akumuliranja struje - 2003-10-21


Grupa kanadskih nauènika objavila je da je pronašla potpuno nov naèin akumuliranja elektriène energije. Nov metod zasniva se na elektrokinetièkim svojstvima koje pokazuje svaka teènost kada se pumpa kroz veoma uske kanale. Istraživaèi na Univerzitetu države Alberta, u Kanadi, kažu da bi nova tehnologija mogla da osigura izvore struje za tako male potrošaèe kao što su mobilni telefoni, pa sve do upumpavanja struje u elektriène mreže. Odavno se zna da se na mestima gde se dodiruju èvrsta i teèna materija, zbog ispiranja èvrste materije javlja elektrièni naboj, koji privlaèi suprotno naelektrisane jone u teènosti. Istraživaèi su u èvrstoj materiji probušili kanaliæe preènika debljine sloja elektriènog naboja. Kada su kroz njih puštali vodu pod pritiskom, na krajevima su dobili razliku u potencijalu, kao na kontaktima baterije. Iako je struja dobijena iz jednog kanala veoma mala, veliki broj kanala može se povezati kao što se povezuju baterije. Dobijena energija skoro je jednaka energiji potrebnoj da se stvori pritisak vode. Nauènici predvidjaju moguænost proizvodnje baterija sa teènošæu pod pritiskom, koje bi proizvodile struju sve dok pritisak ne opadne. U odgovarajuæem kompresoru pritisak bi ponovo mogao da se poveæa i time bi baterija bila ponovo napunjena. Kako moderni elektronski uredjaji troše sve manje struje, ovakve vodene baterije zaista bi mogle da postanu koriste,

XS
SM
MD
LG